Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/246

Click to flip

246 Cards in this Set

 • Front
 • Back
nu3
female
nan2
male
hair (tone?)
child
zhi2 gou3
dog
zhi2 mao1
cat
ren2
person
yi liang4 chi che
a car
yi jia fei1 ji1
an airplane
yi ge qiu2
a ball
yi pi1 ma3
a horse
yi tou xiang4
elephant
shang4
above
xia4
below
zhuo zi
table
li3 de
holds inside
chuan1
river
chuan2
boat
tiao4
jump
pao3
run
pao1
throw/toss
liang3
2
zou3
walk
tiao4 wu3
dance
kan1
to look at
shu1
book
zhui 1
to chase/pursue (use zai in front)
zheng4 shuai1 xia4 lai2
to fall down
fei1
fly
you2 yong3
to swim
na tiao yu2
the fish
na zhi niao3
the bird
jiu(4)
old
xin1
new
yi(1) wei4 lao3 tai4 tai
an old wife/married woman
yi(1) ge nian2 qing1 nu3 ren2
a young woman
yi1 wei4 lao3 ren2
an old man
yi1 ge xiao3 huo3 zi
a young man
tou2 fa4
hair
chang2
long
duan3
short
men
suffix for more than one
yi1 duo huar1
a flower
xu duo huar
many flowers
yi1 zhi yan3 jing1
an eye
liang3 zhi yan3 jing1
a pair of eyes
yi1 ge hai2 zi
a child
hai2 zi men
children
ji zhe gou
more than one dogs
ye1 ge ying1 er2
a baby
yi ge ji(1) dan4
a chicken egg
qi zi xing che *tones?
bicycle
Zou4
sit
zhe
...ing
qi2
to ride
Mo2 tuo(1) che(1)
motorcylce
Zhe ge
this
na ge
that
Shu4 zi
number
Xian zai shi __ dian
it is __ hours (for time)
Shan4 chuang1 hu4
a window
Shan4
measure word for windows, doors, etc
pan2 zi
plate
Zher
here
you *tone?
there are
Zher you
here there are
Ma
add to end of sentance to make it a question
dui4
yes, correct
ta
he/she/it
Ta men
they
wo men
we
Mei you
there is none, don't have
Xie1
more than 1
xie4
thanks
xie nan hair
more than one boys *use "xie", so no use "men"
Chi dong xi
to eat
Shui3 guo3
fruit
Niu2 nai3
milk
Rou4
meat
mian4 bao1
bread
he dong xi
to drink
shui3
water
hu luó bo
carrot
xiao3 gu1 niang
little girl
Xiang (1) jiao (1
banana
Nai3 lao4
cheese
ping2guo3
apple
Cao3 mei2
strawberry
pu2 tao
grape
li2
pear
Shi(2) wu4
food
Shi2 wu3
15
Lan2 (zi li de)
basket (holds) lan2 is also blue
Dai(zi li de
bag (holds)
Xiang 1(zi li de
box (holds)
fang4
to put/place
fang1
basket/box
yi(1) ding mao4 zi
a hat
mao1 mao2 mao4
cat hair/fur hat
he4
brown
hui1
gray
Chuan (1) chuan2
to wear and river boat
dai4
to wear
chen4 yi1
blouse
ku4 zi
pants
ku4 zi
pants
Lan2 niu zai ku4
blue jeans
ku 1
cry
wài y?
outer clothing/appearance
y? y?
raincoat
z?
purple
dou 1
all/both
yóu y?ng yi1
bathing suit
yan jing4
eyeglasses
qún zi
skirt
wa4 zi
socks
xie 1 xie 2 xie 4
a few shoe thanks
shei2
who
shen2 me?
what?
ti xu shan
t-shirt (i think!!)
zhe shi shen2 me shi2 wu4?
this is what kind of food?
zai nar?
where?
Shei2 zai zhuo zi xia4 men?
who is below the table?
lu4
green
lu4
green
reng(1)
throw
jie
to catch
pa2 zi
rake
ti 1
kick
na ge chuan1 bai2 yi(1) fu de nan hair zai ti qiu2
the boy wearing white clothes kicks the ball
xiao3 xiao4
little smile
Da4 xiao4
laugh
zhi3
point
Ta(1) zai zhi3 zhe shen2 me dong1 xi?
what is she/he pointing at?
bào zh?
newspaper
da3 diàn huà
use telephone
Xie(1) zi
to rest
Ba 3
marker for direct object
Qi1 seven Qi2 ride Qi4 to rest
seven ride to rest
Er2 tong2
child
Cheng2 nian2 ren2
adult
Zhi Dong4 wu4
animal
Yi3 jing1
already
Hai2 wei4
not yet
Ba San 3
umbrella
Ding zhang4peng2
tent
Tai Dian4 shi4
television
Ka3 che3
truck
Sha1 fa1
couch
Che(1) lun2
wheel
Gong ju
wrench
Yuan2
circle
Xeng4 fang1 xing2
square
¸ Na ge ___ bi3 na ga ___ da4/xiao3
the __ is bigger/smaller than the __
¸ Na ge zui4 da4/xiao3 de yuan2 shi hei si de
the biggest/smallest circle is black
zui4
most/-est
¸ Chang2 fang xing4
rectangle
¸ San1 jiao3 xing4
triangle
zuo3
left
you4
right
you3
it is there
¸ Shou3
hand
¸ Ta de zuo3 shou3 li3 you3 liang ge qiu
his left hand has 2 balls
¸ Bei1 zi
cup
Na zher bei1 zi zai na ge nu ren de you4 shou3 li
the cup is in the woman's right hand (is this a sentance?)
¸ Bi3
used in comparison/also means "pencil/pen"
¸ Ye3
also
dian4 hua4
telephone
ling2 ling4
zero other
¸ Tan2
to play a stringed instrument
¸ Zhun3
to allow
¸ Zhuang3
turn
wan1
bend
¸ Xing2
shape
ting2
to park/stop
¸ Zhi zhong1
clock
¸ Zhi zhong1
clock
¸ Zhi zhong1
clock
¸ Ge1 shou3
singer
¸ kuai4 lu4 pai2
sign
¸ qing3
please
¸ xiao3 xin1
careful
¸ lu4
deer
¸ dai4 shu3
kangaroo
¸ an2 quan2
safety
¸ zai4
said before a verb/ means "in"
¸ zheng4 zai4
in the process of doing something
¸ dan4shi4
however
¸ zha4 lan2
fence
¸ di4
ground
¸ tang3
lay
¸ zhan4
to stop
hai2
also, in addition -same hai2 as hai zi -> child
¸ qian1
lead, in front
¸ cong2
from/follow
¸ ding3
top
¸ yi3
chair
¸ jiao4 che1
bus
¸ tou(1) la(1) ji(1)
tractor
¸ qiang2
wall
¸ kuang1
basket
¸ kuang1
basket
¸ pang2 bian1
beside
¸ tou2 lu2
donkey
¸ kuair4 tang2
candy
¸ Shu4
tree
¸ Hou4
behind
wan3
bowl/cup
fang4
to put/place
¸ Zhong1 jian
within, in the middle
¸ Gun4
a stick
¸ Wei2
to encircle
¸ Kong1 zhong1
in the air
¸ Zhou1 wei2
to encirlce
Er3 duo
ear
¸ Mo1
touch/feel
¸ Jiao3
foot or base
¸ Shuang1
a pair
¸ Shuang1 jiao3 ¸ Shuang1 shou3
pair of feet pair of hands
¸ Zhang1 zui3
mouth
¸ Zhang1 lian3
face
¸ Ge1 bo
arm
¸ Bao4
to hold/carry
xi 1
knee
¸ Na2
to hold/take
¸ Dao4
to arrive/up until/up to
¸ Bian2
beside
¸ Zi4
oneself/self/from
¸ Zi4 ji3
self/own (reflexive pronoun)
¸ Xia4 ba
chin
¸ Yong4
to use
¸ Shu1 zi
a comb
¸ Shu1
to comb
guo4
experiencED action marker
¸ qu4
to go
le
completed-action marker
wan2
to be finished with
¸ niu2
cowboy/cow
¸ zhi3
paper, to point
¸ jian3
to cut
¸ yao4
is about to
¸ wang3
to go in a direction/towards
xiang3
is going to
wei4
measure word for persons
liu2 zhe
has (like he HAS long hair)
nian2 qing1
young
tu1
bald