Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/52

Click to flip

52 Cards in this Set

 • Front
 • Back
jiǔ
dàn
tóu
shuì
zhe
pán
wàn
qiān
nián
xǐng
zhēng
kāi
yǎn
jīng
shì
jiè
shén
me
hēi
ti
qīng
zhòng
qián
jìng
màn
shēng
chéng
chén
fēn
zhàn
hòu
shēn
fēng
yún
shēng
yīn
léi
yuè
liàng
shǒu
jiǎo
xiǎo
xuè, xiě
hàn
xīn