Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/96

Click to flip

96 Cards in this Set

 • Front
 • Back
第十
dìshí
cài
南北
nánběi
氣候
qìhòu
不同
bùtóng
飲食
yǐnshí
習慣
xíguàn
主食
zhǔshí
溫和
wēnhé
一年
yīnián
四季
sìjì
新鮮
xīnxiān
蔬菜
shūcài
品種
pǐnzhǒng
主要
zhǔyào
白菜
báicài
土豆
tǔdòu
蘿蔔
luóbǔ
děng
比較
bǐjiào
各地
gèdì
特點
tèdiǎn
總的來說
zǒngdiláishuō
甜的
tiándi
做菜
zuòcài
fàng
táng
鹹的
xiándi
yán
四川人
sìchuānrén
湖南
húnán
辣的
làdi
辣椒
làjiāo
山西人
shānxīrén
cōng
或者
huòzhě
suàn
nán
tián
běi
xián
suān
做法
zuòfǎ
講究
jiǎngjiū
qiē
什麼樣
shíyàng
形狀
xíngzhuàng
哪種
nǎzhǒng
方法
fāngfǎ
多長
duōcháng
重要
zhòngyào
chǎo
zhēng
zhá
zhǔ
做出來
zuòchūlái
家裡
jiālǐ
請客
qǐngkè
不但
bùdàn
準備
bèi
而且
érqiě
但是
dànshì
不管
bùguǎn
好聞
hǎowén
好吃
hàochī
多民族
duōmínzú
měi
民族
mínzú
筷子
kuàizi
fàn
另外
lìngwài
重視
zhòngshì
吃飯
chīfàn
座位
zuòwèi
叫作
jiàozuò
上座
shàngzuò
按照
ànzhào
傳統
chuántǒng
老人
lǎorén
qǐng
主人
zhǔrén
ràng
客人
kèren
zuò
各種
gèzhǒng
世界上
shìjièshàng
飯館
fànguǎn
走出
zǒuchū
成了
chénglē
人民
rénmín
喜愛
xǐài
美味
měiwèi