Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Early Menses:
Qi Xu
BU ZHONG YI QI TANG

JU YUAN JIAN
(BZYQT but no dang gui, chen pi, chai hu)

YI QI CONG MING TANG
(Tonify, raise qi for 5 sense organs)
Early Menses:
Deficiency Blood Heat
ZHI BAI DI HUANG WAN

DA BU YIN WAN
(pig spinal cord)

LIANG DI TANG
Early Menses:
Excess Heat
SHI HUI SAN
(10 charred)

SI SHENG WAN
(4 fresh, NOT miracle)

QING JING SAN
Delayed Menses:

Yin & Blood Deficiency
SHI QUAN DA BU TANG (xue)

LIU WEI DI HUANG WAN base (yin)

DA BU YUAN JIAN (kd)

YI GUAN JIAN
Delayed Menses or Amenorrhea:

Qi & Blood Stagnation
XUE FU ZHU YU TANG
Delayed Menses:

Cold Obstruction (excess)
Yang Deficiency (xu)
WEN JING TANG (excess/EXT)

AI FU NUAN GONG WAN (xu/INT)
Irregular Menses or Menopause Syndrome:

LV Qi Stagnation
XIAO YAO SAN
Irregular Menses:

Kd Yin/Yang Deficiency
JIN GUI SHEN QI WAN

YOU GUI YIN/WAN

zi he che
Profuse Menses:

Blood Stagnation
SHI XIAO SAN
Profuse Menses:

Blood Heat
HUANG LIAN JIE DU TANG + JIE DU SI WU TANG (chi not bai shao; dang gui wei = more moving)
Scanty Menses

Yin Deficiency
GUI SHEN WAN
Scanty Menses

Blood Deficiency
DANG GUI BU XUE TANG

BA ZHEN TANG

ZHI GAN CAO TANG
Scanty Menses or Flooding & Leaking

Blood Stagnation
(JIA WEI) SI WU TANG (w/ chi shao, dang gui wei)
Scanty Menses

Damp/Phlegm Accumulation
CANG FU DAO TAN TANG
Painful Menses

Qi & Blood Stagnation
GE XIA ZHU YU TANG

SHI XIAO SAN

ZHI GAN CAO TANG
Painful Menses

Deficiency Cold
WEN JING TANG
Painful Menses

Excess Cold
SHAO FU ZHU YU TANG
Painful Menses

LJ Damp Heat Accumulation
LONG DAN XIE GAN TANG
Amenorrhea

Qi & Blood Deficiency
SHI QUAN DA BU TANG

REN SHEN YANG YING/RONG TANG
Amenorrhea

LV & Kd Yin Deficiency
GUI SHEN WAN
- shan yao, shan zhu yu, tu si zi
+ sang shen, he shou wu, ji xue teng
Amenorrhea or Delayed Menses

Qi & Blood Stagnation
XUE FU ZHU YU TANG
Amenorrhea

Damp/Phlegm Accumulation
CANG FU DAO TAN TANG + FO SHOU SAN
Flooding & Leaking

Step 1: Stop Bleeding
YUNAN BAI YAO
Flooding & Leaking

Step 2: Treat Root Cause
1. Qi Deficiency
BU ZHONG YI QI TANG

JU YUAN JIAN
Flooding & Leaking or Menopausal Syndrome

Step 2: Treat Root Cause
2. Kd Yang Deficiency
YOU GUI WAN

JIN GUI SHEN QI WAN
Flooding & Leaking or Scanty Menses

Step 2: Treat Root Cause
3. Blood Stagnation
(JIA WEI) SI WU TANG +

pu huang, san qi, xue yu tan +

SHI XIAO SAN
Flooding & Leaking

Step 2: Treat Root Cause
4. Yin Deficiency/Deficiency Blood Heat
DA BU YIN WAN or

ZHI BAI DI HUANG WAN

+ mo han lian, e jiao
Flooding & Leaking or Threatened Miscarriage

Step 2: Treat Root Cause
5. Blood Heat - Excess
QING JING SAN
Flooding & Leaking

Step 3: Restore Menses (if pre-menopausal)
tonify qi, xue
tonify kidney

WU JI BAI FENG WAN (black chicken)
Menopause Syndrome or Flooding & Leaking

Kd Yang Deficiency
YOU GUI WAN
JIN GUI SHEN QI WAN
Menopause Syndrome

Kd Yang AND Yin Deficiency
ER XIAN TANG
Menopause Syndrome or Irregular Menses

Lv Qi Stagnation
XIAO YAO SAN
Leukorrhea

SP Qi Deficiency
WAN DAI TANG
Leukorrhea

SP Qi Deficiency w/ some Heat
YI HUANG TANG
Leukorrhea

K Yang Deficiency
NEI BU WAN
Leukorrhea

Damp Heat Accumulation
SAN REN TANG
(more damp)

GAN LU XIAO DU DAN (more heat)
Leukorrhea

LV & GB Damp Heat
LONG DAN XIE GAN TANG

JIE DU SI WU TANG + hong teng, bai jiang cao
Threatened Miscarriage

Qi & Blood Deficiency
TAI SHAN PAN SHI SAN =

SHI QUAN DA BU TANG
- rou gui
- chuan xiong
+ sha ren
+ xu duan
+ nuo mi (sweet rice)
Threatened Miscarriage

Kd Yin Deficiency aka Chong & Ren Instability
LIU WEI DI HUANG WAN

ER ZHI WAN - mo han lian
(cao), nu zhen zi

ZUO GUI WAN

+ zi he che
Threatened Miscarriage or Flooding & Leaking

Blood Heat
QING JING SAN
Threatened Miscarriage

Injury & Trauma
YUNAN BAI YAO
Abdominal Masses

Qi Stagnation
XIAO YAO SAN

XIANG LENG WAN
Abdominal Masses

Blood Stagnation
GUI ZHI FU LING WAN

GE XIA ZHU YU TANG

plus dry skin = DA HUANG ZHE CHONG WAN
Abdominal Masses

Phlegm Accumulation
CANG FU DAO TAN WAN

KAI YU ER CHEN TANG
Leukorrhea or Abdominal Masses

Phlegm Accumulation -> Toxic Heat
JIE DU SI WU TANG + hong teng, bai jiang cao
Infertility

Kd Yang Deficiency (predominant)
YOU GUI WAN + hai ma, lu rong

YU LIN WAN (dragon) = SJZT, ~SWT & safe yang tonics: tu si zi, du zhong, hua jiao, lu jiao shuang
Infertility

Kd Yin and Lv Blood Deficiency
YANG JING ZHONG =

ER ZHI WAN +
dang gui, shu di, bai shao
shan zhu yu

zi he che
Infertility

Liver Qi Stagnation
KAI YU ZHONG YU TANG (has tian hua fen to contract/activate uterus. modern usage.)

XIAO YAO WAN
Infertility

Blood Stagnation
XUE FU ZHU YU TANG

DA HUANG ZHE CHONG WAN (severe) rhubarb and ground beetle pill
Infertility

Damp/Phlegm Accumulation
QI GONG WAN