Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/438

Click to flip

438 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
jiào
be called
shén
what?
me
particle
míng
name
character
you
hǎo
good
wǒ
I, me
qǐng
please, invite
wèn
ask
nín
polite you
guì
expensive
xìng
surname
shì
be
nǎ
which
guó
country
rén
person
zhōng
middle
měi
beautiful
ma
particle
tā
he
tā
she
shuí / shéi
who
de
particle
péng
friend
yǒu
friend
xué
learn
bù / bú
not
yīng
hero
wén
script, lang
huì
able to
xiě
write
duō
many, much
shǎo / shào
few, less, young
ge
classifier
hàn
Han chinese
rèn
recognize
shí
know
shuō
speak
yǔ
language
men
plural suffix
yǒu
have
méi
not have
and
gē
older bro
jiě
older sis
younger bro
mèi
younger sis
hái / huán
still, return
liǎng
two
xiōng
older bro
jiā
family
how many?
kǒu
mouth
bà
father
mā
mother
zhè
this
yě
also
lǎo
old
shī
teacher
hěn
very
zěn
how?
yàng
appearance
fù
father
mǔ
mother
qīn
kin
xiè
thank
shēn
body
body
dōu / dū
all, city
nà
that
inside
ér
son
child
female
nán
male
hái
child
gǒu
dog
māo
cat
zhī
classifier
dà
big
xiǎo
small
suì
age in years
compare
zuò
do
gōng
work
zuò
do, make
cure, treat
shēng
birth, life
máng
busy
xiàn
appear
zài
at
diǎn
dot
zhōng
clock
fēn
divide
le
particle
bàn
half
chī
eat
zǎo
early
fàn
meal
shí
time
hòu
time, wait
shàng
above, go up
xià
below
wǔ
noon
wǎn
late, evening
rise
chuáng
bed
pǎo
run
bù
step
jīn
present
tiān
day
míng
bright, clear
yuè
month
day
nián
year
kōng / kòng
empty; leisure time
kàn
see, watch
diàn
electricity
yǐng
shadow
zuó
yesterday
qù
go
xīng
star
period of time
měi
every
jìn
enter
chéng
city
mǎi
buy
dōng
east
西
west
shāng
commerce
diàn
shop
máo
hair
clothes
jiàn
classifier, document
qián
money
bǎi
hundered
kuài
classifier
便
biàn / pián
convienient, cheap
appropriate
nǎo
brain
tái
platform, classifier
mài
sell
qiān
thousand
wàn
ten thousand
yuán
first, chinese dollar
tài
too
jiù
right away
ba
particle
líng
zero
dú
read
liàn
practice
practice
shū
book
word
diǎn
standard
běn
root, base, classifier
tā
it
bāng
help
zhù
assistance
qián
infront of, ahead
hòu
behind
miàn
face
páng
next to
biān
side
duì
opposite, correct
yuàn
courtyard
jiào / xiào
check, school
gōng
public
yuán
garden, park
depart
yuǎn
far
zhí
straight
wǎng
toward
zǒu
walk
guò
pass, cross
tiáo
classifier
jiē
street
zài
again
jiàn
see
jìn
near
wài
outside
mǎ
horse
lù
road
néng
possible
yòng
use
zuǒ
left
yòu
right
shǒu
hand
zhǐ
only
zhù
live
dào
arrive
cóng
from
zuò
sit
earth
tiě
iron
chē
vehicle
běi
north
jīng
capital
nán
south
lái
come
jiǔ
a long time
already
jīng
classics, pass thru
cháng / zhǎng
long, grow
jiān
space
happy
huān
happy
lěng
cold
dōng
winter
hǎi
see
xià
summer
hot
jiào
compare
常 
cháng
common
yǔ
rain
yóu
swim, tour
yǒng
swim
chí
pool, pond
fāng
direction
zhōu
week
mò
end
huó
live
dòng
move
ài
love
shuì
sleep
jiào / jué
sleep, feel
ne
particle
yùn
transport
dé / de / děi
obtain, particle, must
kě
can, may
with
gòng
together
steam
huò
or, perhapse
zhě
-er, -ist
huǒ
fire
zhàn
stand
zhī
know
dào
road
huà
words, speech
yòu
also, again
pǔ
general
tōng
through
xiāng
fragrant
gǎng
harbour
chū
come out
dìng
calm
tīng
listen
dǒng
understand
yán
word
yào
want
xiān
first
fā
develop
yīn
sound
shēng
sound
diào / tiáo
tone, adjust
pīn
put together
cái
onlythen, just
ordinal #
gǎn
feel
xīng / xìng
prosper, interest
qù
delight
tán
talk
yàn
experience
iiāo
exchange
liú
flow
jiàn
build
discuss
gēn
follow
gào
tell
sù
tell
xiǎng
think
jiǎng
speak, explain
sharp
kāi
open
pà
afraid
cuò
wrong
gǎi
change
zhèng
right, correct
yīng / yìng
ought to, answer
gāi
ought to
zhǎo
look for
fǔ
assist
dǎo
guide
qiú
beg, seek
què
accurate
fǎ
law, method
zuì
most
reason
mín
people
gē
song
dàn
but, yet
nán
difficult
chàng
sing
sú
custom
qū / qǔ
mistake, song
gāo
tall
róng
contain
change, easy
wān
bay
jiāo / jiào
teach
gěI / jǐ
give, supply
shǒu
main, #1
topic
jīn
gold
liàng
bright
dài
represent
biǎo
show, express
xīn
heart
fàng
release, put
jiǎ / jià
false, holiday
dǎ
hit
suàn
calculate
huáng
yellow
shān
mountain
fēng
wind
jǐng
scenery
zhào
shine
xiàng
looks, appearance
màn
slow
fēi
fly
machine
kuài
fast
piào
ticket
jià
price
bàn
do
travel
xíng / háng
travel, row
huā
flower
count
huà
delimit
jué
decide
wán
play
shuǐ
water
shì
world
jiè
boundary
jiāng
river
river
chuán
boat, ship
fù
add, attach
lavatory
suǒ
dwelling
hóng
red
绿
green
dēng
light
xiàng
toward
guǎi
turn (corner)
wān
bend
rice
chǎng
field
yín
silver
qīng
clear
chǔ
clear, neat
xǔ
allow
rú
similar
guǒ
fruit
huí
return
yóu
mail
jú
bureau
yán
color
color
hēi
black
chèn
set off
lán
blue
bái
white
bié
other, don't
special
yīn
reason
wèi
on behalf of
shuāng
pair
leather, skin
xié
shoe
zhēn
real
xīn
new
gāng
just
穿
chuān
wear
shū
stretch
fú
obey, clothes
jiù
old
jǐn
tight
xiàng
resemble
fěi
fat, loosefitting
bǎ
handle, with regard to
ná
take
join
shì
appropriate
zhe / zháo / zhuó
verbal particle
shén
spirit, god
air, gas
yù
beforehand
bào
report
qíng
fine, sunny
strength
grade
wēn
warm
dù
degree
night
low
yīn
dark, cloudy
chūn
spring
tǎo
discuss
yàn
detest
guā
blow (of the wind)
shā
sand
píng
level
suī
although
rán
right, correct
wū
house, room
nuǎn
warm
qiū
autumn
liáng
cool
season
jié
festival
jiāo
countryside
leaves
piāo
adrift
extreme
shù
tree
lín
forest
bìng
sick, ill
tóu
head
tòng
sore, hurt
shāo
burn
liáng / liàng
measure, quantity
zhāng
measure word, open
zuǐ
mouth
mào
give off
yào
medicine
qíng
emotion
politeness
wù
thing
guest
idea
think
chéng
become, level
jìng
respect
zhù
express good wishes