Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/44

Click to flip

44 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Piān
日记
rìjì
早上
zǎoshang
起床
qǐ chuáng
chuáng
洗澡
xǐ zǎo
早饭
zǎofàn
一边….一边
yìbiān … yìbiān
教室
jiàoshì
发音
fāyīn
xīn
电脑
diànnǎo
中午
zhōngwǔ
餐厅
cāntīng
午饭
wǔfàn
bào
宿舍
sùshè
dào
。。。的时候
…de shíhou
正在
zhèngzài
以前
yǐqián
告诉
gàosu
已经
yǐjīng
fēng
xìn
最近
zuìjìn
zuì
jìn
学期
xuéqī
除了。。。 以外
chúle…yǐwài
专意
zhuānyè
huì
开始
kāishǐ
习惯
xíguàn
后来
hòulái
清楚
qīngchu
进步
jìnbù
音乐会
yīnyuèhuì
希望
xīwàng
néng
yòng
xiào
zhù
意文
Yìwén