Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/57

Click to flip

57 Cards in this Set

 • Front
 • Back
jian3dan1
simple
jia1 (shang5)
to add
fu4mu3
parents
tong2shi2
at the same time
shui4(jiao4)
to sleep, go to bed
mei3
each, every
shu1zhuo1
desk
nar4
there
zong3(shi5)
always
xiong1di4
brothers
-xia4
have the capacity to
chuang2
bed
zhuo1zi5
table
yi3zi5
chair
zi3mei4
sisters
can1jia1
to join; attend, take part in
yi3hou4
after; afterwards
chu2le5 (...yi3wai4)
except, apart from
xiu1xi5
to rest
tian1
day; sky, heaven
zhu4
to live (in, at)
ji3
crowded; to squeeze
shu1fu5
comfortable
(yi4)xie1
somewhat; some, a few
xi1fang1
to West
yi4ban1
generally; general
zhu4fang2
housing, accommodation
you3de5
some
shu1fang2
study (room)
ting1shuo1
be told, hear of
jia1ju4
furniture
shuang1ren2-chuang2
double bed
zu3he2yin1xiang3
hi-fi
ri4ben3
Japan
huo4
goods
feng2ren4ji1
sewing machine
guo2chan3
made in one's country
...de5 shi2hou5
when...
yuan2
round
ban1
to (re)move
-jin4lai5
(verb) in
dong1tian1
winter
tian1qi4
weather
leng3
cold
dan1wei4
unit
shao1
to burn
sui1ran2...dan4shi5...
although
fa1da2
developed; advanced
guo2jia1
country
gong1zi1
wages
fang2zu1
rent
shui3dian4fei4
water and electricity charges
deng3
etc.
pian2yi5
cheap
ke3shi4
but
an4 (zhao4)
according to, on the basis of
biao1zhun3
criterion, standard