Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
gēn
说话
shuō huà
上个星期
shàngge xīngqī
de
帮助
bāngzhù
复习
fùxí
xiě
màn
jiāo
怎么
zěnme
jiù
xué
nán
kuài
哪里
nǎli
预习
yùxí
语法
yǔfǎ
容易
róngyì
duō
dǒng
生词
shēngcí
汉字
Hànzì
有一点儿
yǒu yìdiǎnr
不谢
bú xiè
平常
píngcháng
zǎo
怎么
zěnme
这么
zhème
半夜
bànyè
功课
gōngkè
朋友
péngyou
zhēn
大家
dàjiā
zǎo
开始
kāishǐ
上课
shàng kè
niàn
课文
kèwén
录音
lùyīn
男的
nán de
shuài
铅笔
qiānbǐ
钢笔
gāngbǐ
毛笔
máobǐ
zhǐ
本子
běnzi
午觉
wǔjiào