Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/72

Click to flip

72 Cards in this Set

 • Front
 • Back
space
kong1jian1
空间
miracle
qi2ji4
奇迹
at (a time and place)
yu2
sell
chu1shou4
出售
coffeebean
ka1fei1dou4
咖啡豆
region
di4qu1
地区
open
kai1she4
开设
among (which, them)
qi2zhong1
其中
overseas
hai3wai4
海外
it is said
ju4shuo1
据说
publicly traded
shang4 shi4
上市
stock price
gu3jia4
股价
Business Week
Shang1ye4 Zhou1kan1
商业周刊
good
jia1
one of...
...zhi1yi1
之一
create
kai1chuang4
开创
beverage
yin3pin3
饮品
savory
chun2xiang1
醇香
bar
jiu3ba1
酒吧
pay attention to
zhu4zhong4
注重
elegant
feng1ya3
风雅
chairman of the board
dong3shi4zhang3
董事长
convention
chang2gui1
常规
experience
ti3yan4
体验
incumbent
xian4ren4
现任
trade fair
shang1zhan3
商展
chat
liao2tian1r
聊天儿
sharp
min3rui4
敏锐
realize
yi4shi2
意识
relaxed
qing1song1
轻松
atmosphere
qi4fen1
气氛
social contact
she4jiao1
社交
relax
fang4song1
放松
mood
xin1qing2
心情
experience
jing1yan4
经验
soft
rou2he2
柔和
clean
qing1jie2
清洁
wooden
mu4zhi4
木质
beautiful
you1mei3
优美
background
bei4jing3
背景
colleague
tong2shi4
同事
customer
ke4hu4
客户
business
ye4wu4
业务
alone
du2zi4
独自
rush about
ben1bo1
奔波
advocate
chang4dao3
倡导
equal to
xiang1dang1 yu2
相当于
income
shou1ru4
收入
authentic
chun2zheng4
纯正
attentive
zhou1dao4
周到
service
fu2wu4
服务
multinational company
kua4guo2 gong1si1
跨国公司
white collar (workers)
bai2ling3
白领
it seems
si4hu1
似乎
belong to
shu3yu2
属于
classics
jing1dian3
经典
agency
ban4shi4chu4
办事处
elegant
you1ya3
优雅
simply
jian3zhi2
简直
perfect
wan2mei3
完美
place
di4dian3
地点
edifice
da4sha4
大厦
frequent customer
chang2ke4
常客
familiar
shu2xi1
熟悉
face
mian4kong3
面孔
status
di4wei4
地位
identification
biao1zhi4
标志
symbol
xiang4zheng1
象征
one after another
lu4xu4
陆续
monotonous
dan1diao4
单调
dessert
tian2dian3
甜点
be close to
jie1jin4
接近