Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/3

Click to flip

3 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Chaihu Shugan San
Bupleurum Powder to Spread the Liver

Chenpi 6
Chaihu 6
Chuanxiong 4.5
Zhike 4.5
Baishao 4.5
Xiangfu 4.5
Zhigancao 1.5
Longdan Xiegan Tang
Gentiana Decoction to Drain the Liver

Longdancao 3-6
Chaihu 6
Huangqin 9
Zhizi 9
Mutong 6
Cheqianzi 9
Zexie 6
Shengdihuang 9-15
Danggui 4.5-9
Gancao 3-4.5
Chai Ge Jieji Tang
Bupleurum and Kudzu Relieve the Muscle Layer Decoction

Chaihu 12
Gegen 12
Qianghuo 6
Baizhi 6
Huangqin 6
Shigao 3
Jiegeng 3
Baishao 6
Shengjiang 3
Dazao 3
Gancao 3