Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hoeveel mensen in Nederland een beroerte per jaar
25.000
localiseren: dysarthrie, desorientatie en apathie
ACA diepe perforerende takken naar het voorste been van de capsula interna of nucl. caudatus.
localiseren: vertigo, dysarthrie, coordinatie stoornis
cerebellum ipsilateraal
localiseren: wallenberg
lateraal in medulla oblongata
symptomen van Wallenberg
- pijnzinstoornis gelaat ipsilateraal
- pijnzinstoornis lichaam contralateraal
- horner ipsilateraal
- CN IX en X ipsilateraal
4 soorten infracten:
1. Corticale
2. Lacunaire (<1.5cm)
3. Subcorticale
4. Waterscheidings
Oorzaak van corticale infarcten:
thromboemoblisch uit AC of AV, of door lokaal intracerebrale atherosclerotische plaque
Oorzaak van lacunaire infarcten:
- lypohyalinose
Oorzaken subcorticale infarcten:
- lipohyalinose
- thromboembolisch
Hoeveel procent van herseninfarcten zijn atherosclerotisch?
70%
Hoeveel procent van herseninfarcten zijn cardiaal bepaald?
15%
Wat zijn de oorzaken buiten atherosclerose en cardiaale defecten om een infarct te krijgen
-polycythemie
-thrombocytose
-maligniteit
-stollingsstoornis
-vasculitis
-hemodynamische stoornis
-dissectie
-homocystinurie
Meest voorkomende locatie van progressive stroke.
vertebrobasilaire stroomgebied.
TIA in VB stroomgebied: minstens 2 van de volgende klachten:
1 diplopie
2 dysarthrie
3 draaiduizeligheid
4 drop attacks
5 coordinatiestoornis
6 slikstoornis
DD TIA (8x)
aura bij migraine
epilepsie
Meniere
psychogeen/hyperventilatie
hypoglycemie
transient tumor attack
syncope
orthostase.
Bij welke stenosering van de ACI moet geopereerd worden
Mannen > 50% en symptomatisch
Vrouwen > 70% en symptomatisch
Wat is de kans op een CVA na een TIA
1/3 binnen 5 jaar
Risico vermindering bij Ascal gebruik na CVA.
25%
Hoeveel % beter werkt plavix dan ascal
7%
De contra-indicaties voor thrombolyse (6x VG)
schedeltrauma CVA < 3 mnd
intracraniele bloeding in VG
bloeding elders < 21 dg
grote OK's < 14 dg
OAS < 48 uur
arteriele punctie in niet afdrukbare plek < 7 dg
De contra-indicaties voor thrombolyse (6x kliniek)
coma
verdenking SAB
epileptisch insult
RR >185 sys of >110 dia
snelle verbetering
geringe uitval
De contra-indicaties voor thrombolyse (6x lab)
thrombo < 100
glc <2.5 >22.0
PTT > 15sec INR>1,7
Dosering van anteplase bij thrombolyse
0.9mg/kg tot maximaal 90mg
Couperen van rTPA bij thrombolyse
Kruisbloed, bloedbeeld
Fresh frozen plasma (iom stollingsarts).
Hoe is de prognose van lacunair infarct vs corticaal
lacunair is beter
De 4 lacunaire syndromen
Pure sensory stroke 6-7%
Pure Motor stroke 50-60%
Dysarthria clumsy hand 18%
Atactische hemiparese 2-16%