Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/62

Click to flip

62 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aois
age, century
coicís
fortnight
cois
foot, leg
cosa
legs, feet
croí
heart
croítí
hearts
deartháir
brother
deartháracha
brothers
dínnéar
dinner
dínnéir
dinners
driofúr
sister
driofúracha
sisters
eochair
key
eochracha
keys
day
laethanta
days
óige
youth, childhood
posta
job, post, post office
postaí
jobs, posts; post office
scéal
story, news
scéalta
stories, news
scoil
school
scoileanna
schools
súil
eye
súile
eyes
tráthnóna
evening
tráthnónaí
evenings
uair
hour, time
uaireanta
sometimes
úlla
apple
úllaí
apples
cloisim
I hear
sílim
I think
tigim
I understand
cantalach
bad-humoured, cranky
ceart
right, correct
dána
bold
fliuch
wet
marbh
dead
sean
old
tuirseach
tired
uilig
entire(ly), all, altogether
arú amáireach
the day after tomorrow
arú anuraidh
the year before last
arú inné
the day before yesterday
go háirithe
especially
go hiondúil
usually
be !
bígí
be ! (pl)
bíodh
let...be
bídís
let(pl)...be
ná bí
don't be...
if
mara
if not, unless
an bhliain seo chugainn
next year
an mhí seo chugainn
next month
an tseachtain seo chugainn
next week
an bhliain seo caite
last year
an mhí seo caite
last month
an tseachtain seo caite
last week
A dhaoine uaisle!
Ladies & Gentlemen!
Ná habair é.
Don't mention it. (use in place of you're welcome)