Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/238

Click to flip

238 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
ren
4
da
61
tian
63
fu
62
nu
3
ta
23
ma
(219)
jie
273
mei
275
yan
57
shuo
313
ma
55
ma
56
ta
hua
427
yu
958
xie
239
hao
45
xiao
37
bu
97
dui
309
qi
557
zai
585
jian
266
shui
473
mei
235
you
222
guan
613
xi
951
yong
529
fu
264
qin
267
mu
268
ba
305
ye
(248)
ge
214
jia
503
er
67
zi
44
yue
104
ri
179
ming
494
hao
773
jiao
339
da
625
shen
205
me
206
ming
337
zi
338
hen
52
shi
327
lei
49
leng

*
1008
mang
86
e
饿
(215)
ke
(222)
he
501
re
764
xiong
310
di
272
duo
379
shao
380
liang
414
qian
212
hai
332
he
785
ji
541
guo
155
di
577
zhong
150
ge
269
peng
262
you
263
zai
411
na
(224)
na
217
shu
111
ben
308
han
(223)
zhang
(236)
wen
215
wu
687
fan
419
shang
459
xia
463
hai
697
jin
496
nian
578
xing
1014
qi
963
jin
(218)
li
591
bai
592
zhe
216
jie
(223)
chu
581
chai
611
zhu
76
mei
684
sheng
329
xin
467
zuo
558
chi
436
qian
569
hou
402
qu
556
kan
161
zao
563
wan
565
xian
410
dian
367
fen
132
ke
614
chuang
(218)
shui
636
jiao
649
ke
691
men
26
men
25
kai
612
li
145
lai
555
zhang
(236)
dian
805
wei
(225)
zhao
32
qing
250
wen
255
tong
860
shi
429
shei
60
hui
441
che
416
wu
515
de
285
mian
675
gei
220
chang
457
dao
551
gui
163
nin
88
ne
535
xin
87
xing
336
dou
192
zhen

*
404
gao
99
xing
437
xiang
387
nian
497
man
584
kuai
583
hang

xing
543
zuo
(224)
zou
227
yi
152
fu
925
ku
(248)
qun
(252)
chen
(250)
shan
(244)
xian
328
yi
924
huan
245
yin
ying
901
cao
(215)
hua
787
cha
472
hong
780
lu
绿
(215)
shu
746
zuo
553
shi
573
jiu
397
chuan
穿
676
guo
618
cai
622
you
101
wang
610
de
388
yao
174
hai
568
tiao
656
ke
433
hui
550
fang


*
506
jian
259
mei
157
yin
596
wei
576
shi
888
kou
53
jin
594
chu
581
di
516
ban
421
qiang
937
chang
278
cheng
519
zuo
668
you
669
tu
34
zhi
se
993
bian
670
lu
630
qi
64
xue
335
qian
354
yi
442
xiang
885
yin
hang
wan
zi
ji
ran
xi
zao
yang
yin
bu
wang
jie
mu
80
ji
542
gui
(256)
yao
(216)
guang
广
363
dian
364
di
629
shang
713
zhuo
207
yi
209
fu
905
jin

yuan
91
bi
660