Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/157

Click to flip

157 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Är det tillåtet för fordon som färdas i körfältet som fotot är taget från att vika över i mötande körfält vid A för att påbörja en omkörning av en bil?

A. Ja, eftersom linjen inte är heldragen.

B. Nej, eftersom sikten är skymd.
Ja, men det är inte rekommenderat eftersom sikten är skymd.
Du kör om den gråa bilen på denna motorväg med två stycken markerade körfält i din riktning. Hur bör du agera efter omkörningen?

A. Ligga kvar i det vänstra körfältet på grund av vädret.

B. Vika in framför den gråa bilen direkt efter omkörningen.
Byta till det högra körfältet så snart du kan göra det på ett säkert sätt.
Föraren måste vända i korsningen och planerar att göra det enligt pilarna, eftersom U-sväng är förbjuden. Vad är sant?


Vändningen är lämplig, eftersom föraren minimerar backningssträckan.

Vändningen bör utföras på annat sätt, eftersom föraren måste backa runt ett hörn.

Vändningen bör utföras på annat sätt, eftersom föraren kör tvärs över korsningen för att komma till 1.

Vändningen bör utföras på annat sätt, eftersom föraren kör snett över korsningen för att komma från 2 till 3.
Vändningen är lämplig, eftersom föraren minimerar backningssträckan.
Hur mycket får lasten maximalt skjuta ut i sidled om du vill köra på en allmän väg?

10 cm

20 cm

25 cm

30 cm
20 cm
Kan kaffe minska trötthet?

Ja, två koppar kaffe kan jämställas med en natts sömn.

Ja, dock endast tillfälligt.

Nej, inte alls.
Ja, dock endast tillfälligt.
Vilken är bashastigheten i tätbebyggt område?

30 km/h

50 km/h

70 km/h
30 km/h
Vilket alternativ är sant angående användande av vägrenen?

Inga fordon ska i första hand köra på vägrenen.

Fordon som maximalt kan köras i 50 km/h ska i första hand köra på vägrenen.

En bil som bogserar en annan bil ska i första hand köra på vägrenen.

Förare av moped klass II ska alltid köra på vägrenen, trots att cykelbana finns.
Fordon som maximalt kan köras i 50 km/h ska i första hand köra på vägrenen.
Du kör på en väg med heldragen linje och ser att en bil står stilla på din sida av vägen en bit fram. Hur bör du agera?

Sakta in och köra om ifall bilen inte verkar flytta sig, men bara om du inte överskrider den heldragna linjen.

Sakta in och köra om ifall bilen inte verkar flytta sig, även om du överskrider den heldragna linjen.

Sakta in och stanna bakom bilen, eftersom den heldragna linjen förbjuder dig att köra om.

Bibehålla farten och passera bilen, även om du överskrider den heldragna linjen.
Sakta in och köra om ifall bilen inte verkar flytta sig, även om du överskrider den heldragna linjen.
Vad fyller säkringarna i bilen för funktion?

De ser till så att bilbältena sitter fast.

De skyddar från kortslutningar i elsystemet.

De används för att säkra lasten.
De skyddar från kortslutningar i elsystemet.
Hur ligger lasten sannolikt i släpvagnen om kultrycket är för högt?

För långt fram i släpvagnen (närmast bilen).

För långt bak i släpvagnen (längst ifrån bilen).

Mitt i släpvagnen.
För långt fram i släpvagnen (närmast bilen).
När ska en ny bil kontrollbesiktas första gången?

Direkt efter inköp.

Efter cirka 1 år.

Efter cirka 3 år.

Efter cirka 5 år.
Efter cirka 3 år.
Hur används detta vägmärke?

För att markera obevakade övergångsställen.

För att markera hinder.

För att markera att många synskadade finns i närområdet.
För att markera hinder.
Vilken faktor ska i första hand bestämma vilken typ av skyddsanordning som ett barn ska använda?

Barnets längd

Barnets vikt

Barnets ålder
Barnets längd
Kan du påskynda förbränningen av alkohol i kroppen?

Ja, genom att sova.

Ja, genom att dricka mycket vatten.

Ja, genom att ta lugnande tabletter.

Nej, det går inte.
Nej, det går inte.
Vad är sant om att flytta fordon på olycksplatser?

Det är alltid tillåtet att flytta fordon.

Det är endast tillåtet att flytta fordon om någon är svårt skadad.

Det är endast tillåtet att flytta fordon om de hindrar trafiken.

Det är tillåtet att flytta fordon om de utgör en fara för trafiken.

Det är aldrig tillåtet att flytta fordon.
Det är tillåtet att flytta fordon om de utgör en fara för trafiken.
Vilket alternativ är sant angående hur många passagerare som får medföras i en personbil?

Obegränsat antal passagerare får medföras så länge den maximala lastvikten inte överskrids.

Maximalt 7 passagerare får medföras i en personbil.

Antalet tillåtna passagerare är lika med antalet typgodkända sittplatser med trepunktsbälten.

Fler passagerare än det antal som bilen är registrerad för får inte tas med
Fler passagerare än det antal som bilen är registrerad för får inte tas med.
Vilket alternativ är sant?

Infraljud är ett miljöproblem.

Kolväten försurar marken och bidrar till övergödning.

Marknära ozon är ett annat ord för kväveoxid.

Kolmonoxid är ofarligt för människor, men mycket skadligt för naturen.
Infraljud är ett miljöproblem.
Vad är sant angående barn i trafiken?

Barn har känsligare och bättre hörsel än vuxna.

Barn har svårt att bedöma avstånd rätt.

Barn är oftast lättare att se än vuxna, eftersom de har färggladare kläder.
Barn har svårt att bedöma avstånd rätt.
Hur många meter per sekund (m/s) är 110 kilometer i timmen (km/h)?

Cirka 10 m/s

Cirka 30 m/s

Cirka 50 m/s

Exakt 110 m/s
Cirka 50 m/s
Vad gäller om du kör på en huvudled?

Fordon på korsande vägar måste lämna företräde åt dig.

Du måste lämna företräde åt fordon på korsande vägar.

Högerregeln gäller de korsningar som saknar vägmärken eller trafiksignaler.
Fordon på korsande vägar måste lämna företräde åt dig.
Vad är sant för trötthet i trafiken?

Du kan aldrig straffas för att du är trött.

Trötthet jämställs med rattfylla om du orsakar en olycka.

Orsakas olyckan på grund av trötthet är straffen alltid mildare än om olyckan orsakats av alkohol.
Trötthet jämställs med rattfylla om du orsakar en olycka.
Ska du söka ögonkontakt med en person som ska gå över ett övergångsställe?

Ja, eftersom missförstånden minskar om ni får ögonkontakt.

Nej, eftersom det ger den gående en falsk trygghetskänsla.
Ja, eftersom missförstånden minskar om ni får ögonkontakt.
Vilket alternativ är sant angående att passera en buss som står vid en busshållplats?

Du bör passera bussen med extra stort avstånd i sidled.

Du får inte passera bussen, utan du ska vänta bakom tills den blinkar ut och kör iväg.

Om hastighetsbegränsningen är över 50 km/h är du skyldig att släppa fram bussen ifall den blinkar ut.
Du bör passera bussen med extra stort avstånd i sidled.
Det är ibland förbjudet att köra om strax före järnvägskorsningar. Vad innebär det?

Att det är förbjudet att köra om 30 meter före och 30 meter efter.

Att det är förbjudet att köra om 20 meter före och 5 meter efter.

Att det är förbjudet att köra om från och med förra och fram till nästa korsning.

Att en rimlig bedömning av dig som förare måste göras angående vad som är strax före.
Att en rimlig bedömning av dig som förare måste göras angående vad som är strax före.
När får du normalt tillbaka ditt mörkerseende efter att ha blivit bländad av en bil?

Direkt.

Efter cirka 10 sekunder.

Efter cirka 1 minut.
Efter cirka 1 minut.
Hur många människor dör varje år i alkoholrelaterade trafikolyckor?

Cirka 10

Cirka 50

Cirka 100

Cirka 300
Cirka 100
Måste du anmäla en kollision med ett rådjur till Polisen?

Nej, aldrig.

Endast om djuret skadats svårt eller dött i olyckan.

Ja, alltid.
Ja, alltid.
Är det sant att vägmärken normalt gäller före trafiksignaler?

Ja

Nej
Nej
Vad är sant om registreringsbeviset för en personbil?

Det består av en del.

Det består av två delar.

Det består av tre delar.

Det består av en del samt ett separat besiktningsdokument.
Det består av två delar
Hur stor får den totala bredden på en personbil maximalt vara för att den ska få föras på allmän väg?

220 cm

240 cm

260 cm

280 cm
260 cm
Vilket alternativ är sant angående risk- och hastighetsbedömning?

Vi människor är bättre på att inse konsekvenserna av att krocka i 90 km/h än att falla från ett höghus.

Vi människor är bättre på att inse konsekvenserna av att falla från ett höghus än att krocka i 90 km/h.

Vi människor är lika bra på att bedöma höga fall som krockar i hög hastighet.
Vi människor är bättre på att inse konsekvenserna av att falla från ett höghus än att krocka i 90 km/h.
En vän har fått problem med bilen på en motorväg och frågar om du kan hjälpa till genom att bogsera. Du har också en vanlig personbil. Vilket påstående är sant?

Jag får inte bogsera vännens bil.

Jag får bogsera vännens bil, men endast om bogserlinan är två meter eller längre.

Jag får bogsera vännens bil, men endast till närmaste avfart.
Jag får bogsera vännens bil, men endast till närmaste avfart.
Vilket är det sämsta stället att tvätta bilen på ut miljösynpunkt?

Gör-det-själv-hall.

Automatisk biltvätt.

Grusplan.

På asfalt vid en dagvattenbrunn.
På asfalt vid en dagvattenbrunn.
Vad är svårast att bedöma vid en omkörning?

Framförvarande fordons hastighet.

Mötande fordons hastighet.

Väglaget.

Om vägens bredd är tillräcklig.
Mötande fordons hastighet.
Måste du slå av helljuset när du möter ett tåg?

Ja, om risk för bländning finns.

Nej, eftersom bilstrålkastare inte påverkar tågföraren.
Ja, om risk för bländning finns.
Vilket alternativ är inte en vanlig typ av broms på personbilar?

Skivbroms

Fjäderbroms

Trumbroms
Fjäderbroms
Vad är körriktningsvisare?

Ett annat ord för blinkers.

Ett annat ord för vägmärkena som visar påbjuden körriktning.

Vita pilar målade i asfalten.

Speciella vägmärken och anordningar som finns uppsatta vid vägarbeten.
Ett annat ord för blinkers.
Är det tillåtet att köra med helljuset tänt nära bakom en annan bil?

Ja, eftersom det inte bländar föraren i bilen framför.

Nej, eftersom det bländar föraren i bilen framför via speglarna.
Nej, eftersom det bländar föraren i bilen framför via speglarna.
När är det störst risk att halvljusen blir bländande?

Vid högt kultryck.

Vid lågt kultryck.
Vid högt kultryck
Är det sant att kön och kroppsvikt påverkar hur berusad du blir?

Ja

Nej
Ja
Hur ska last som skjuter ut mer än en meter bakom fordonet märkas ut i mörker?

Endast med röda reflexer.

Med röda reflexer och en röd lykta.

Med en röd flagga och en röd lykta.
Med röda reflexer och en röd lykta.
Vad innebär det att frikoppla?

Att trycka ned kopplingspedalen.

Att koppla av en släpvagn.

Att koppla bort krockkudden på passagerarsidan.

Att ge en annan bil starthjälp.
Att trycka ned kopplingspedalen
Var kan den obligatoriska kontrollbesiktningen genomföras?

Endast hos en märkesverkstad.

Endast hos ett godkänt besiktningsföretag.

Endast hos Bilprovningen.

På vilken verkstad som helst.
Endast hos ett godkänt besiktningsföretag.
Vilket alternativ är sant angående synskadade?

Det finns ingen etablerad färg för synskadades käppar.

Vit är den internationellt vedertagna färgen för synskadades käppar.

Synskadade är skyldiga att ha vit käpp eller ledarhund när de befinner sig i trafiken.

Synskadade har ofta nedsatt hörsel.
Vit är den internationellt vedertagna färgen för synskadades käppar.
När är det dubbdäcksförbud om det inte är eller förväntas vinterväglag?

1 december–31 mars

16 april–30 september

30 april–1 december
16 april–30 september
Du kör i 70 km/h. Hur långt avstånd till framförvarande fordon bör du minst hålla?

Cirka 10 meter

Cirka 40 meter

Cirka 70 meter

Cirka 120 meter
Cirka 70 meter
Du kommer till en trafiksituation där flera motstridiga anvisningar förekommer. Vilken anvisning ska du följa?

Trafiksignalernas

Vägmärkenas

Medtrafikanternas

Vägtransportledarens

Ingen
Vägtransportledarens
: Är U-svängar alltid förbjudna på huvudleder?

Ja

Nej
Nej
Finns det några risker med att försöka få igång en annan bil med hjälp av startkablar?

Nej, startkablarna är gjorda så att riskerna elimineras.

Ja, elsystemen kan skadas och om pluspolen på givarbilen vidrörs kan personen få en dödlig elchock.

Ja, en så kallad knallgasexplosion kan uppstå och elsystemen kan skadas.
Ja, en så kallad knallgasexplosion kan uppstå och elsystemen kan skadas.
Är det tillåtet att köra om en cyklist precis innan en järnvägskorsning som saknar bommar?

Ja

Nej
Ja
Du har brutit en arm och fått den gipsad. Vad är sant?

Om jag inte är påverkad av alkohol, droger eller mediciner får jag alltid köra bil.

Det är förbjudet för mig att köra om jag inte kan framföra bilen på ett betryggande sätt.

Om läkaren ger mig klartecken att köra, får jag göra det även om jag inte kan framföra bilen på ett betryggande sätt.
Det är förbjudet för mig att köra om jag inte kan framföra bilen på ett betryggande sätt.
Vilket väglag ger störst friktion?

Slät asfalt

Grus

Isigt väglag

Blött väglag
Slät asfalt
Vad är servostyrning?

Ett system som göra att det går lättare att vrida på ratten.

Ett system som gör så att även bakhjulen svänger.

Ett system som gör så att det gå att kontrollera bromskraften.
Ett system som göra att det går lättare att vrida på ratten.
När ska ett ägarbyte av en bil anmälas till Transportstyrelsen?

Inom 1 månad.

Inom 20 dagar.

Inom 10 dagar.
Inom 10 dagar.
Du har backat på och skadat en cykel som stod i ett cykelställ. Hur ska du agera?

Åka därifrån utan att göra något, eftersom cykelns ägare förmodligen inte kan identifieras.

Stanna kvar på platsen tills dessa att cykelns ägare kommer.

Försöka underrätta cykelns ägare och går inte det ska du kontakta polisen.

Omedelbart kontakta försäkringsbolaget där du har trafikförsäkringen.
Försöka underrätta cykelns ägare och går inte det ska du kontakta polisen.
På vilket avstånd syns en person med mörka kläder i mörker om bilens helljus är på?

Cirka 30 meter.

Cirka 100 meter.

Cirka 500 meter.
Cirka 100 meter
Hur fort får en bil med ett obromsat släp vars totalvikt överstiger halva bilens tjänstevikt köra?

Max 40 km/h

Max 70 km/h

Max 90 km/h

Max 100 km/h
Max 40 km/h
Vilket alternativ är inte en vanlig typ av broms på personbilar?

Skivbroms

Fjäderbroms

Trumbroms
Fjäderbroms
Varför bör du inte ha dimbakljuset tänt hela tiden?

Lampans styrka kan ladda ur batteriet.

Lampans styrka kan blända bakomvarande fordon.

Det är olagligt att ha dimbakljuset tänt under en längre period.
Lampans styrka kan blända bakomvarande fordon.
När får ett barn sitta som en vuxen på en plats utan krockkudde?

När barnet är minst 135 cm.

När barnet är minst 140 cm.

När barnet är minst 150 cm.

Aldrig.
När barnet är minst 135 cm.
Är det möjligt för en person med norskt körkort att vara handledare vid övningskörning i Sverige?

Ja, eftersom Norge är ett EES-land.

Nej, eftersom Norge inte är med i EU.

Ja, dock endast via en trafikskola.

Nej, det är endast personer med svenskt körkort som tillåts vara handledare.
Ja, eftersom Norge är ett EES-land.
Vad är en parkeringsskiva?

En parkeringsplats längs vägen.

Något som fäster parkeringsbiljetten på insidan av vindrutan.

Ett alternativ till parkeringsbiljett på vissa ställen.
Ett alternativ till parkeringsbiljett på vissa ställen
Vilket varvtal bör du inte överstiga om du vill att katalysatorn ska fungera effektivt?

1 000 varv/minut

1 500 varv/minut

2 000 varv/minut

3 000 varv/minut
3 000 varv/minut
Vad innebär imitationsinlärning?

Att du bedömer sannolikheten för att något ska inträffa.

Att du söker djupgående förståelse.

Att du lär dig genom att studera andra.
Att du lär dig genom att studera andra.
Vad orsakar fällknivsverkan med släpvagn?

Dåliga bromsar på bilen.

Dåliga bromsar på släpvagnen.
Dåliga bromsar på släpvagnen.
Hur många procent av alla som dödas i trafiken är män?

Cirka 15 %

Cirka 35 %

Cirka 55 %

Cirka 75 %
Cirka 75 %
Hur ska du agera för att minimera koldioxidutsläppen?

Låta motorn gå på tomgång i några minuter innan du kör iväg.

Köra iväg direkt när du har startat motorn.

Bygga upp temperaturen i katalysatorn genom att gasa kraftigt med kopplingen nedtryckt innan du kör iväg.
Köra iväg direkt när du har startat motorn.
Kan du straffas om du lånar ut din bil till en person som är alkoholpåverkad?

Nej

Ja
Ja
Vem ansvarar för att en passagerare som är 15 år använder bilbälte?

Föraren, eftersom passageraren är 15 år.

Den 15-åriga passageraren.

Ansvaret delas mellan föraren och den 15-åriga passageraren.
Den 15-åriga passageraren
Vilken typ av omkörning är generellt att föredra?

Flygande omkörning.

Accelererande omkörning.
Flygande omkörning.
Får cyklister och mopedförare passera till höger om bilar?

Ja.

Bara om det är tät köbildning.

Nej.
Ja.
Får du köra trehjulig motorcykel om du endast innehar körkort med behörighet B?

Ja, alltid.

Ja, om körkortet utfärdades före 1 januari 2000.

Nej, aldrig
Ja, alltid.
Kan rattfylleri, som ej betraktas som grovt, leda till fängelse?

Ja, i högst 1 månad.

Ja, i högst 3 månader.

Ja, i högst 6 månader.

Ja, i högst 1 år.

Nej, det är endast vid grovt rattfylleri som fängelsestraff finns som påföljd.
Ja, i högst 6 månader.
Vad är HA-oljor?

Cancerframkallande oljor som finns i vissa däck.

Miljöfarliga oljor som finns i bromssystemet (bromsvätskan).

En typ av miljövänliga motoroljor.
Cancerframkallande oljor som finns i vissa däck.
Vad är sant gällande utvecklingen av luftkvaliteten i tätorter sedan början av 1990-talet?

Den har blivit bättre.

Den har blivit sämre

Den är oförändrad
Den har blivit bättre.
Vad är sant om parkeringsförbudet på huvudleder?

Det gäller endast huvudleder inom tättbebyggt område.

Det gäller endast huvudleder utanför tättbebyggt område (landsvägar).

Det gäller alltid på alla huvudleder, utan undantag.

Det gäller generellt på alla huvudleder, undantag finns dock.
Det gäller generellt på alla huvudleder, undantag finns dock.
Du kör på en huvudled och missar att svänga av till höger på en mindre grusväg. Vad är sant?

Jag får alltid backa tillbaka och genomföra svängen.

Jag får endast backa tillbaka och genomföra svängen om det finns en vägren som är tillräckligt bred för ett fyrhjuligt fordon.

Jag får endast backa tillbaka och genomföra svängen om det kan ske utan fara eller hinder för andra trafikanter.

Jag får inte backa alls, eftersom svängen är till höger.

Jag får inte backa alls, eftersom det är en huvudled.
Jag får endast backa tillbaka och genomföra svängen om det kan ske utan fara eller hinder för andra trafikanter
Är du skyldig att rätta dig efter anvisningar av en vägtransportledare?

Ja, alltid.

Nej, vägtransportledaren har endast rätt att dirigera fordonet som han eller hon ansvarar för.

Ja, dock endast vid platser där det pågår vägarbete.
Ja, alltid.
Hur påverkas reaktionstiden av att bilens däck är slitna?

Den minskar.

Den ökar med cirka 50 %.

Den ökar med cirka 100 %.

Den påverkas inte alls.
Den påverkas inte alls.
Är det lämpligt att följa trafikregler i alla situationer utan undantag?

Ja

Nej
Nej
Hur många procent av singelolyckorna sker när det är mörkt ute?

Cirka 10 %

Cirka 40 %

Cirka 80 %
Cirka 40 %
Vad är sant om trafikförsäkringspremien?

Den ska betalas till Trafikverket.

Den ska betalas till Transportstyrelsen.

Den ska betalas till kommunen.

Den ska betalas till länsstyrelsen.

Den ska betalas till försäkringsbolaget.
Den ska betalas till försäkringsbolaget.
Du ska till Malmö och kan välja mellan två färdvägar. Väg A är 50 km och väg B är 57 km lång. Vilket alternativ är sant?

Väg A är alltid mer miljövänlig än väg B.

Väg B kan vara mer miljövänlig än väg A
Väg B kan vara mer miljövänlig än väg A
Vilka två ämnen bildas i huvudsak när katalysatorn gjort sitt jobb?

Koldioxid och vatten

Kolmonoxid och vatten

Kolväten och kväveoxid
Koldioxid och vatten
Lufttrycket i däcken är 25 % för lågt. Vad är sant i förhållande till det rekommenderade lufttrycket?

Bränsleförbrukningen blir högre, däckslitaget ökar och väggreppet minskar.

Bränsleförbrukningen förblir oförändrad, däckslitaget minskar och väggreppet minskar.

Bränsleförbrukningen blir lägre, däckslitaget förblir oförändrat och väggreppet ökar.

Bränsleförbrukningen blir lägre, däckslitaget ökar och väggreppet minskar.

Bränsleförbrukningen, däckslitaget och väggreppet förblir oförändrade.
Bränsleförbrukningen blir högre, däckslitaget ökar och väggreppet minskar.
Vilken är den största risken med att stanna på fel sida av vägen i mörker?

Att du själv blir påkörd när du kliver ur bilen.

Att andra förare tror att din stillastående bil är en mötande bil.

Det är farligt att vända en bil som står på fel sida av vägen
Att andra förare tror att din stillastående bil är en mötande bil.
Vilket alternativ är sant angående användande av vägrenen?

Inga fordon ska i första hand köra på vägrenen.

Fordon som maximalt kan köras i 50 km/h ska i första hand köra på vägrenen.

En bil som bogserar en annan bil ska i första hand köra på vägrenen.

Förare av moped klass II ska alltid köra på vägrenen, trots att cykelbana finns.
En bil som bogserar en annan bil ska i första hand köra på vägrenen.
Hur mycket bättre är det ur trafiksäkerhetssynpunkt att använda handsfree i stället för att hålla i mobilen med en hand?

Det eliminerar helt farorna med att prata i mobilen.

Det minskar farorna mycket.

Det minskar i princip inte alls farorna.
Det minskar i princip inte alls farorna.
Vad innebär ”upphinnandeolycka”?

Påkörning framifrån.

Påkörning bakifrån.

Påkörning från sidan.

En olycka som sker i samband med omkörning.

En olycka som du inte har bevittnat
Påkörning bakifrån.
Hur mycket koldioxidutsläpp skulle årligen undvikas i Sverige om alla höll hastighetsgränserna?

Ingenting, eftersom hastigheten inte har någon inverkan på utsläppen.

Motsvarande cirka 200 personbilars årliga utsläpp.

Motsvarande cirka 2 000 personbilars årliga utsläpp.

Motsvarande cirka 200 000 personbilars årliga utsläpp.
Motsvarande cirka 200 000 personbilars årliga utsläpp.
Kan ditt körsätt påverka bränsleförbrukningen?

Ja

Nej
Ja
När är det störst risk att halvljusen blir bländande?

Vid högt kultryck.

Vid lågt kultryck.
Vid högt kultryck.
När klassas en lastbil som tung?

Då bruttovikten överstiger 3,5 ton.

Då tjänstevikten överstiger 3,5 ton.

Då totalvikten överstiger 3,5 ton.

Då maxlasten överstiger 3,5 ton
Då totalvikten överstiger 3,5 ton.
Vilket alternativ är sant angående fordonsskatt?

Fordonsskatten ingår i trafikförsäkringen.

Fordonsskatten är inte lika stor för alla fordon.

Fordonsskatt måste betalas för alla fordon.

Fordonsskatt måste betalas även om ett fordon är avställt.
Fordonsskatten är inte lika stor för alla fordon.
Vilket alternativ stämmer för nödhjul?

Maxhastigheten är alltid 30 km/h.

Maxhastigheten är alltid 50 km/h.

Maxhastigheten är alltid 80 km/h.

Maxhastigheten är olika för olika bilar.
Maxhastigheten är olika för olika bilar.
När sker det flest trafikolyckor orsakade av trötthet?

Mellan klockan 05–08.

Mellan klockan 20–23.

Mellan klockan 23–02.

Mellan klockan 02–05.

Det finns ingen skillnad i olycksrisk mellan klockslagen
Mellan klockan 02–05.
Hur ska du larma vid trafikolyckor med skadade personer?

Ringa 114 14 (Polisen).

Ringa 112 (SOS).

Ringa Trafikverket.
Ringa 112 (SOS).
Vad är sant angående hastighetsöverträdelse?

Hastighetsöverträdelse är ett allvarligt brott som alltid rapporteras till åklagare.

Rapport till åklagare sker alltid om hastighetsöverträdelsen är 41 km/h eller högre.

Gränsen för rapport till åklagare beror på vägens högsta tillåtna hastighet.

Hastighetsöverträdelse är ett mindre allvarligt brott som aldrig rapporteras till åklagare.
Gränsen för rapport till åklagare beror på vägens högsta tillåtna hastighet.
Du kör på en huvudled och missar att svänga av till höger på en mindre grusväg. Vad är sant?

Jag får alltid backa tillbaka och genomföra svängen.

Jag får endast backa tillbaka och genomföra svängen om det finns en vägren som är tillräckligt bred för ett fyrhjuligt fordon.

Jag får endast backa tillbaka och genomföra svängen om det kan ske utan fara eller hinder för andra trafikanter.

Jag får inte backa alls, eftersom svängen är till höger.

Jag får inte backa alls, eftersom det är en huvudled.
Jag får endast backa tillbaka och genomföra svängen om det kan ske utan fara eller hinder för andra trafikanter.
Är det tillåtet att kombinera odubbade vinterdäck med dubbdäck?

Ja, det är till och med rekommenderat att ha dubbat bak och odubbat fram.

Nej, det är inte tillåtet att kombinera olika däcktyper.
Nej, det är inte tillåtet att kombinera olika däcktyper.
Var går gränsen för grovt rattfylleri?

Vid 0,2 promille alkohol i blodet.

Vid 0,8 promille alkohol i blodet.

Vid 1,0 promille alkohol i blodet.

Vid 2,0 promille alkohol i blodet.
Vid 1,0 promille alkohol i blodet.
Vad är sant om dragkrok och whiplash?

Dragkrok ökar risken för whiplash.

Dragkrok påverkar inte risken för whiplash.

Dragkrok minskar risken för whiplash.
Dragkrok ökar risken för whiplash.
Vad är en bilpool?

En gemensam miljövänlig biltvätt.

En stor poliskontroll av bilar.

Ett system där flera personer delar på en bil.
Ett system där flera personer delar på en bil.
Hur mycket ska lastsäkringen minst kunna motstå?

50 % av lastvikten framåt och 50 % av lastvikten bakåt.

100 % av lastvikten framåt och 100 % av lastvikten bakåt.

50 % av lastvikten framåt och 100 % av lastvikten bakåt.

100 % av lastvikten framåt och 50 % av lastvikten bakåt.
100 % av lastvikten framåt och 50 % av lastvikten bakåt.
Vad är sant om trafikförsäkringspremien?

Den ska betalas till Trafikverket.

Den ska betalas till Transportstyrelsen.

Den ska betalas till kommunen.

Den ska betalas till länsstyrelsen.

Den ska betalas till försäkringsbolaget.
Den ska betalas till försäkringsbolaget.
Du ska till Malmö och kan välja mellan två färdvägar. Väg A är 50 km och väg B är 57 km lång. Vilket alternativ är sant?

Väg A är alltid mer miljövänlig än väg B.

Väg B kan vara mer miljövänlig än väg A.
Väg B kan vara mer miljövänlig än väg A.
Vilka två ämnen bildas i huvudsak när katalysatorn gjort sitt jobb?

Koldioxid och vatten

Kolmonoxid och vatten

Kolväten och kväveoxid
Koldioxid och vatten
Lufttrycket i däcken är 25 % för lågt. Vad är sant i förhållande till det rekommenderade lufttrycket?

Bränsleförbrukningen blir högre, däckslitaget ökar och väggreppet minskar.

Bränsleförbrukningen förblir oförändrad, däckslitaget minskar och väggreppet minskar.

Bränsleförbrukningen blir lägre, däckslitaget förblir oförändrat och väggreppet ökar.

Bränsleförbrukningen blir lägre, däckslitaget ökar och väggreppet minskar.

Bränsleförbrukningen, däckslitaget och väggreppet förblir oförändrade.
Bränsleförbrukningen blir högre, däckslitaget ökar och väggreppet minskar.
Vilken är den största risken med att stanna på fel sida av vägen i mörker?

Att du själv blir påkörd när du kliver ur bilen.

Att andra förare tror att din stillastående bil är en mötande bil.

Det är farligt att vända en bil som står på fel sida av vägen.
Att andra förare tror att din stillastående bil är en mötande bil.
Vilket alternativ är sant angående användande av vägrenen?

Inga fordon ska i första hand köra på vägrenen.

Fordon som maximalt kan köras i 50 km/h ska i första hand köra på vägrenen.

En bil som bogserar en annan bil ska i första hand köra på vägrenen.

Förare av moped klass II ska alltid köra på vägrenen, trots att cykelbana finns.
En bil som bogserar en annan bil ska i första hand köra på vägrenen.
Hur mycket bättre är det ur trafiksäkerhetssynpunkt att använda handsfree i stället för att hålla i mobilen med en hand?

Det eliminerar helt farorna med att prata i mobilen.

Det minskar farorna mycket.

Det minskar i princip inte alls farorna.
Det minskar i princip inte alls farorna.
Vad innebär ”upphinnandeolycka”?

Påkörning framifrån.

Påkörning bakifrån.

Påkörning från sidan.

En olycka som sker i samband med omkörning.

En olycka som du inte har bevittnat.
Påkörning bakifrån.
Hur mycket koldioxidutsläpp skulle årligen undvikas i Sverige om alla höll hastighetsgränserna?

Ingenting, eftersom hastigheten inte har någon inverkan på utsläppen.

Motsvarande cirka 200 personbilars årliga utsläpp.

Motsvarande cirka 2 000 personbilars årliga utsläpp.

Motsvarande cirka 200 000 personbilars årliga utsläpp.
Motsvarande cirka 200 000 personbilars årliga utsläpp.
Kan ditt körsätt påverka bränsleförbrukningen?

Ja

Nej
Ja
När är det störst risk att halvljusen blir bländande?

Vid högt kultryck.

Vid lågt kultryck.
Vid högt kultryck
När klassas en lastbil som tung?

Då bruttovikten överstiger 3,5 ton.

Då tjänstevikten överstiger 3,5 ton.

Då totalvikten överstiger 3,5 ton.

Då maxlasten överstiger 3,5 ton.
Då totalvikten överstiger 3,5 ton.
Vilket alternativ är sant angående fordonsskatt?

Fordonsskatten ingår i trafikförsäkringen.

Fordonsskatten är inte lika stor för alla fordon.

Fordonsskatt måste betalas för alla fordon.

Fordonsskatt måste betalas även om ett fordon är avställt.
Fordonsskatten är inte lika stor för alla fordon
Vilket alternativ stämmer för nödhjul?

Maxhastigheten är alltid 30 km/h.

Maxhastigheten är alltid 50 km/h.

Maxhastigheten är alltid 80 km/h.

Maxhastigheten är olika för olika bilar.
Maxhastigheten är olika för olika bilar.
När sker det flest trafikolyckor orsakade av trötthet?

Mellan klockan 05–08.

Mellan klockan 20–23.

Mellan klockan 23–02.

Mellan klockan 02–05.

Det finns ingen skillnad i olycksrisk mellan klockslagen.
Mellan klockan 02–05.
Hur ska du larma vid trafikolyckor med skadade personer?

Ringa 114 14 (Polisen).

Ringa 112 (SOS).

Ringa Trafikverket.
Ringa 112 (SOS).
Vad är sant angående hastighetsöverträdelse?

Hastighetsöverträdelse är ett allvarligt brott som alltid rapporteras till åklagare.

Rapport till åklagare sker alltid om hastighetsöverträdelsen är 41 km/h eller högre.

Gränsen för rapport till åklagare beror på vägens högsta tillåtna hastighet.

Hastighetsöverträdelse är ett mindre allvarligt brott som aldrig rapporteras till åklagare.
Gränsen för rapport till åklagare beror på vägens högsta tillåtna hastighet.
Du kör på en huvudled och missar att svänga av till höger på en mindre grusväg. Vad är sant?

Jag får alltid backa tillbaka och genomföra svängen.

Jag får endast backa tillbaka och genomföra svängen om det finns en vägren som är tillräckligt bred för ett fyrhjuligt fordon.

Jag får endast backa tillbaka och genomföra svängen om det kan ske utan fara eller hinder för andra trafikanter.

Jag får inte backa alls, eftersom svängen är till höger.

Jag får inte backa alls, eftersom det är en huvudled.
Jag får endast backa tillbaka och genomföra svängen om det kan ske utan fara eller hinder för andra trafikanter.
Är det tillåtet att kombinera odubbade vinterdäck med dubbdäck?

Ja, det är till och med rekommenderat att ha dubbat bak och odubbat fram.

Nej, det är inte tillåtet att kombinera olika däcktyper.
Nej, det är inte tillåtet att kombinera olika däcktyper.
Var går gränsen för grovt rattfylleri?

Vid 0,2 promille alkohol i blodet.

Vid 0,8 promille alkohol i blodet.

Vid 1,0 promille alkohol i blodet.

Vid 2,0 promille alkohol i blodet.
Vid 1,0 promille alkohol i blodet.
Vad är sant om dragkrok och whiplash?

Dragkrok ökar risken för whiplash.

Dragkrok påverkar inte risken för whiplash.

Dragkrok minskar risken för whiplash.
Dragkrok ökar risken för whiplash.
Vad är en bilpool?

En gemensam miljövänlig biltvätt.

En stor poliskontroll av bilar.

Ett system där flera personer delar på en bil.
Ett system där flera personer delar på en bil.
Är forskarna eniga om att användandet av fossila bränslen står för en betydande del av klimatförändringen?

Ja, det finns en bred enighet.

Nej, det är stor splittring.
Ja, det finns en bred enighet
Är det lämpligt att lägga i en växel när du har parkerat och ska lämna bilen?

Ja, eftersom det minskar risken för att bilen börjar rulla.

Nej, eftersom växeln kan fastna och skada växellådan.
Ja, eftersom det minskar risken för att bilen börjar rulla.
Du har kört på en hjort i låg hastighet och bedömer att varken djuret eller bilen har skadats. Måste du anmäla olyckan till Polisen?

Ja

Nej
Ja
Vilken totalvikt får en lätt lastbil högst ha?

1,5 ton

2,5 ton

3,5 ton

5 ton
3,5 ton
Hur fort får en moped klass II tillverkad år 2011 max köra?

Max 25 km/h

Max 30 km/h

Max 45 km/h
Max 25 km/h
Vilket är det största problemet med katalysatorer?

De renar endast 1–2 % av de skadliga ämnena som bilen producerar.

De skapar vatten som en restprodukt.

De minskar inte koldioxidutsläppen.

De är mycket dyra, vilket innebär att många nya bilar saknar dem.
De minskar inte koldioxidutsläppen.
Är det tillåtet att använda en cirkulationsplats till att vända i (det vill säga köra runt ett varv för att sedan svänga av åt samma håll som tidigare, fast i motsatt riktning)?

Ja, det är till och med rekommenderat.

Ja, det är dock inte rekommenderat.

Nej, eftersom det skapar en farlig situation i och med att övriga trafikanter inte räknar med den manövern.
Ja, det är till och med rekommenderat.
Vad innebär ytinlärning?

Att du försöker se sammanhang och förstå varför trafikreglerna finns.

Att du endast lär dig faktauppgifter utan att kunna förklara det du lärt dig.
Att du endast lär dig faktauppgifter utan att kunna förklara det du lärt dig.
Är det alltid förbjudet att köra om vid ett backkrön?

Ja

Nej
Nej
Du kör på en bro en snörik vinter. Vad är sant angående risken för halt väglag?

Den ökar om det är kallt och blåser kraftigt.

Den minskar om det är kallt och blåser kraftigt.

Den ökar om det är varmt och blåser kraftigt.

Den påverkas inte av temperaturen eller vinden.
Den ökar om det är kallt och blåser kraftigt.
Är ozon alltid skadligt?

Ja, alltid.

Endast den marknära ozonen.

Nej, aldrig.
Endast den marknära ozonen.
Vilket alternativ anger något som är farlig nära jordytan men bra i atmosfären?

Kväveoxid (NOx)

Kolväten (HC)

Ozon

Kolmonoxid (CO)
Ozon
Kan det vara förbjudet att framföra ett fordon om du är trött?

Ja

Nej
Ja
Vad är en färist?

Ett galler över vägen som hindrar djur från att passera.

En mindre typ av bro där biltrafik i princip alltid är förbjuden.

Ett äldre ord för trafikant.
Ett galler över vägen som hindrar djur från att passera.
Vad räknas som en lätt släpvagn?

En släpvagn som har en totalvikt på minst 750 kg.

En släpvagn vars totalvikt inte överstiger bilens tjänstevikt och den sammanlagda totalvikten inte är över 3,5 ton.

En släpvagn vars totalvikt inte överstiger bilens totalvikt och den sammanlagda totalvikten inte är över 3,5 ton.
En släpvagn vars totalvikt inte överstiger bilens tjänstevikt och den sammanlagda totalvikten inte är över 3,5 ton.
När bör du slå på helljuset igen i samband med möte i mörker?

I mötesögonblicket.

Strax efter mötet.

50 meter efter mötet.

10 meter innan mötet.
I mötesögonblicket.
Du vill transportera en låda på bilens tak. Bilen är 160 cm bred och lådans bredd är 175 cm. Får du köra bilen med lasten på allmän väg?

Nej

Ja
Ja
Får en bil vars tjänstevikt är 1 500 kg och totalvikt 1 950 kg dra ett släp vars totalvikt är 1 550 kg om föraren har B-körkort?

Ja.

Bara om släpvagnen har bromsar.

Nej.
Nej.
Är det tillåtet att färdas 9 personer i en personbil?

Ja

Nej
Ja
Vad innebär ”upphinnandeolycka”?

Påkörning framifrån.

Påkörning bakifrån.

Påkörning från sidan.

En olycka som sker i samband med omkörning.

En olycka som du inte har bevittnat.
Påkörning bakifrån.
Det är vinter och har snöat i flera dagar. Vilket alternativ är sant angående korsningar?

Vid korsningar är det oftast sämre grepp än på andra ställen.

Vid korsningar är det oftast bättre grepp än på andra ställen.

Det är ingen skillnad mellan väglaget vid korsningar och väglaget på andra ställen.
Vid korsningar är det oftast sämre grepp än på andra ställen.
Vilken är den största anledningen till att det finns förbud mot dubbdäck?

Dubbarna ökar bromssträckan på bar asfalt.

Dubbarna sliter upp hälsofarliga partiklar.

Dubbarna gör att vägarna måste underhållas och asfalteras om oftare.
Dubbarna sliter upp hälsofarliga partiklar.
Hur stor är dödsfrekvensen för fotgängare som blir påkörda av en bil som kör i 30 km/h?

Mindre än 1 % av de påkörda dödas.

Cirka 10 % av de påkörda dödas.

Cirka 30 % av de påkörda dödas.

Cirka 50 % av de påkörda dödas.

Cirka 70 % av de påkörda dödas.
Cirka 10 % av de påkörda dödas.
Vad innebär dubbelparkering?

En parkeringsplats med två parkeringsrutor.

En extra bred parkeringsplats för större fordon.

När en bil låser in en annan bil genom att parkera bredvid.

När en bil låser in en annan bil genom att parkera bakom.
När en bil låser in en annan bil genom att parkera bredvid.
Din bil har gått sönder på en 30-väg i en tätort. Vad gäller om sikten är god?

Du måste sätta upp en varningstriangel 20 meter bakom bilen.

Du måste sätta upp en varningstriangel 50 meter bakom bilen.

Du måste sätta upp en varningstriangel 100 meter bakom bilen.

Du måste inte sätta upp någon varningstriangel.
Du måste inte sätta upp någon varningstriangel.
Vad är sant angående trafikolyckor sent på natten?

Det är oftast äldre män som råkar ut för dessa.

Det är oftast äldre kvinnor som råkar ut för dessa.

Det är oftast yngre män som råkar ut för dessa.

Det är oftast yngre kvinnor som råkar ut för dessa.

Det finns ingen skillnad mellan ålders- och könsgrupperna.
Det är oftast yngre män som råkar ut för dessa.
Kan det vara förbjudet att stanna trots att en förbudsskylt inte sitter uppe?

Nej, en förbudsskylt finns alltid på ställen där det är förbjudet att stanna.

Ja, i exempelvis cirkulationsplatser är det alltid förbjudet att stanna.
Ja, i exempelvis cirkulationsplatser är det alltid förbjudet att stanna.
Vilket påstående är sant om koldioxid?

Utsläppen har en direkt koppling till bränsleförbrukningen.

Gasen är en av de två gaser som bildar marknära ozon.

Koldioxiden omvandlas till vatten i katalysatorn.
Utsläppen har en direkt koppling till bränsleförbrukningen.
När bör du blända av helljusen vid möte med en lastbil vid ett backkrön?

När du ser positionsljusen på lastbilens tak.

När du ser hela förarhytten.

När du ser lastbilens vanliga strålkastare som är placerade under förarhytten.

Aldrig, eftersom lastbilsföraren inte riskerar att bländas.
När du ser positionsljusen på lastbilens tak.
Vilket alternativ ger exempel på ämnen som Euronormerna fastställer gränsvärden för?

Koldioxid och ozon.

Kväveoxider och partiklar.

Väteoxid och helium.
Kväveoxider och partiklar.
Får du hindra någon som genomför en osäker omkörning?

Ja, det är din skyldighet som trafikant.

Ja, det är dock frivilligt.

Nej, det är förbjudet.
Nej, det är förbjudet.