Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Contract
Smlouva
law
právo (též určité jedno)
, právní
legal
právní, zákonný,legální (právoplatný)
escrow account
podmíněný účet
bank account
bankovní účet
bank advances - bankovní půjčky
- bankovní půjčky
bank balance
zůstatek bankovního účtu
bank borrowing
peníze vypůjčené od banky
bank card
bankovní karta
bank charges
bankovní výdaje; bankovní provize