Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/41

Click to flip

41 Cards in this Set

 • Front
 • Back
围绕
wei2rao4
surrounding
xun2
a period of ten days; ten years of one's age
首脑
shou3nao3
head; leader
首府
shou3fu3
capital city
美洲自由贸易协定
mei3zhou1zi4you2mao4yi4xie2ding4
Free Trade Area o the Americas (FTAA)
事宜
shi4yi2
matter concerned
人权倡导组织
ren2quan2chang4dao3zu3zhi1
human rights organization
催泪弹
cui1lei4dan4
tear gas
烟雾弥漫
yan1wu4mi2man4
smoke everywhere
据悉
ju4xi1
as reported
拘捕
ju1bu3
arrest
高峰会议
gao1feng1hui4yi4
summit meeting
酿成
niang4cheng2
breed; lead to
骚乱
sao1luan4
riot
打道回府
da3dao4hui2fu3
return home
阵营
zhen4ying2
people of the same interest; encampment
财团
cai2tuan2
finance group
土著
tu3zhu4
aboriginals
中坚力量
zhong1jian1li4liang4
hard care; backbone
国际化全球论坛
guo2ji4hua4quan2qiu2lun4tan2
Internatioanl Forum on Globalization (IFG)
纲领性
gang1ling3xing4
programmatic
经济殖民化
jing1ji4zhi2min2hua4
economic colonization
种族摩擦
zhong3zu2mo2ca1
ethnic conflict
加剧
jia1ju4
intensify; aggregate
生态环境
sheng1tai4huan2jing4
ecological environment
温室效应
wen1shi4xiao4ying4
greenhouse effect
绝种
jue2zhong3
extinct; extinction
趋向
qu1xiang4
tend to; tendency
向往
xiang4wang3
yearn for
自治
zi4zhi4
self-governed
多样性
duo1yang4xing4
diversity
陈述
chen2shu4
state; statement
相融
xiang1rong2
blend; in harmony
一好百好
yi1hao3bai3hao3
if a thing is good, then all related things are good
副作用
fu4zuo4yong4
side effect
文化冲突
wen2hua4 chong1tu1
cultural conflict
先引
xian1yin3
leading force
推动力
tui1dong4li4
impetus
势必
shi4bi4
certainly will
撑篙
cheng1gao1
pole of a boat
采煤业
cai3mei2ye4
mining industry