Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back
arán
bread
cáca milis
a sweet cake
subh
jam
anraith
soup
caife
coffee
cócó
cocoa
déan
make, do
ná déan
don't make, do
rinne sé
he made, did
an ndearna sé?
did he make, do?
nach ndearna sé?
didn't he make, do?
ní dhearna sé
he didn't make, do
go minic
often
uair amháin
once
An ndearna tú an obair sin riamh?
Did you ever do that work?
Rinne mé uair amháin é.
I did it just once.
Ná déan rud mar sin go minic.
Don't do the like of that often.
Ní dhearna mé ceann riamh.
I never made one.
Déan do cheachtanna anois, a Phádraig.
Do your lessons now Patrick.
Tá mé ag déanamh an tae anois.
I'm making the tea now.
bain
dig, reap, cut
bhain mé
I dug, reaped
an gairdín agamsa
my garden
go léir
all
rófhliuch
too wet
cibé ar bith
however, anyway