Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back
caithfidh mé
I must, I will have to
caithfidh tú
you must
caithfidh sé, sí, an fear
he, she, the man must
caithfidh siad
they must
léamh
to read
scríobh
to write
Caithfidh siad an t-airgead a fháil.
They will have to get the money.
An gcaithfidh mé a bheith ann?
Will I have to be there?
Ní chaithfidh tusa teacht go dtí an scoil.
You won't have to come to the school.
Caithfidh mé dul go dtí an stáisiún.
I must go to the station.
Nach gcaithfidh Seán teacht liom, a mhamaí?
Won't Seán have to come with me, mummy?
Caithfidh sé a chóta a chur air.
He must put on his coat.
anuraidh
last year
le dhá bhliain
for two years past
dhá bhliain is an tseachtain seo
two years ago this week
chuaigh thart
went by
go tapa
quickly
go luath
soon
a cheannach
to buy