Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
bhí X ag Seán
Seán had X
bhí X ag an bhfear
the man had X
bhí X aige
he had X
bhí X acu
they had X
an raibh X agat?
had you X?
deartháir
a brother
deirfiúr
a sister
uncail
an uncle
aintín
an aunt
mac
a son
iníon
a daughter
riamh
ever, never
is dóigh liom
I think
cé hé?
who is?
níl aithne agam air
I don't know him
laethanta saoire
holidays
nach é?
isn't it/he?
uair éigin eile
some other time
cad as dó?
where is he from?
Nach bhfuil aon deartháir agat?
Haven't you a brother?
Ní raibh mac aige.
He had no son.
Tá deifiúr amháin aige, cibé ar bith.
He has one sister anyway.
An bhfuil deartháir ag Tómas?
Has Tómas a brother?
Nach bhfuil mac ag do dheartháir anois?
Hasn't your brother a son now?
Bhí iníon acu.
They had a daughter.