Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back
an féidir leat?
can you?
nach féidir leat?
can't you?
é a rá
to say it
é a dhéanamh
to do it
é a fháil
to get it
é a fheiceáil
to see it
é a ithe
to eat it
é a ól
to drink it
uair
time, hour
cén uair?
when? what time?
uair amháin
once, one time
mórán
much
cén chaoi?
how?
le bliain
for a year past
ar ndóigh
of course
Ní féidir liom an páipéar a fháil
I can't get (find) the paper.
Is féidir leat an tae a dhéanamh.
You can make the tea.
Ní féidir liom mo hata a fháil.
I can't get my hat.
Nach féidir leat bainne a ól?
Can't you drink milk?
An féidir leat aon duine a fheiceáil?
Can you see anyone?
Is féidir leat an t-arán sin a ithe.
You can eat that bread.