Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back
an ceacht
the lesson
na ceachtanna
the lessons
dúirt an buachaill
the boy said
rinne an buachaill
the boy did
fuair an buachaill
the boy got
chonaic an múinteoir
the teacher saw
thug an múinteoir
the teacher gave
d'éist an múinteoir le
the teacher listened to
duit
for you
páipéar
paper
i bhfad
long
seo duit
here you are
ar ais
back
uachtar reoite
ice-cream
seo duit é
here it is
seo duit na sé phingin
here are the six pennies
Rinne mamaí an tae ar a ceathair a chlog.
Mammy made the tea at 4 o'clock.
Chuala na buachaillí an múinteoir ag teacht.
The boys heard the teacher coming.
Fuair mé an cóta nua inné.
I got the new coat yesterday.
Dúirt an sagart é sin sa scoil.
The priest said that in the school.
Chonaic an garda Seán ar an rothar.
The guard saw Seán on the bicycle.
Thug an múinteoir cúig scilling.
The teacher gave 5 shillings.