Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/302

Click to flip

302 Cards in this Set

 • Front
 • Back
der Abschnitt
rozdział
nützlich
pożyteczny
das Ding
rzecz
insbesondere
zwłaszcza
die Kriegslist
podstęp
betreffen
dotyczyć
überlegen
zastanawiać
erdenkliche
możliwy
die Verhaltensweisen
sposób zachowania
aufführen, nennen
wymieniać
gutheißen
pochwalać
anwenden
używac
der Verstand
rozsądek
das Gefühl
wyczucie
die Bewegung
poruszanie, ruch
der Feind
wróg
vorhersagen, voraussagen
przepowiadać
der Gegner
rywal
der Vorteil
korzyść, pożytek
unvorhergesehen
nieprzewidywalny
fast
prawie
großartig
wspaniały
zunichte machen
niweczyć
unerwartet
nieoczekiwany
sobald
skoro tylko
gezogen (zielen)
wycelowany (celować)
die Spritze
strzykawka
zulaufen
podbiegać
die Deckung
osłona, krycie
wiederbeleben
przywracać do życia
der Augenblick, die Weile
chwila
der Körper
ciało
das Blei
ołów
ziemlich
spory, znaczny
lustig
wesoły, zabawny
abknallen
zakatrupić, zastrzelić
der Abstand
odstęp
wenigstens
co najmniej
hauptsächlich
przede wszystkim
folgen
iśc za, śledzić
plötzlich
nagle
der Shuss
strzał
abfeuern
wystrzeliwać
feuern
strzelać
schauen
patrzeć
bedienen
obsługiwać
zählen
liczyć
die Nähe
nbliskość
der Rauch
dym
ersticken
dusić, tłumić
der Schaden
uszczerbek, szkoda
davon
od tego
anfordern
żądać
außerdem
ponadto
anwenden
uzywać
angewandt
użyty
trotzdem
mimo to
das Gefechten
bójka
der Anfang
początek
der Versuch
próba
die Fähigkeit
uzdolnienie
der Schütze
strzelec
der Durchgang
przejście
verteidigen
bronić
die Anwesenheit
obecność
entmutigen
zniechęcać
die Unterstützung
wspieranie
ausschalten
wyłączać, wykluczać
der Ausschalter
wyłącznik
zünden, anzünden
zapalać
der Haupteingang
wejście główne
verstecken
chować
das Gebiet
obszar
statt
zamiast
zerstören, beseitigen
niszczyć
bloß
tylko
losfahren
wyruszać
die Sperre
zapora
hochgehen
podnosić. wybuchać
einzig
jedyny
wieder
znowu
vorsichtig
ostrożny
das Messer
nóż
der Messer
miernik, licznik
richtig
właściwy
allgemein
ogólny, powszechny
fest
mocny
mehrmals
wielokrotnie
versinken
zapadać się, tonąć
mittlerweile
tymczasem
weiterhin
nadal
unten
w dole
die Taste
klawisz
drücken
ściskać
gedrückt
wciśnięty
drucken
drukować
meistens
przeważnie
bekommen
otrzymywać
aufbauen
odbudowywać
die Wasserpumpe
pompa wodna
während
podczas
die Umgebung
otoczenie
beobachten
obserwować
die Zange
szczypce
erscheinen
pojawiać się
fangen
łapać
umdrehen
obracać, przekręcać
drehen
obracać, zakręcać
eher
wcześniej
verbreiten
rozprzestneniać
erstaunlich
zdumiewający
heilen
leczyć
versorgen
zaopatrzyć
ungefähr
przybliżony
vierfache
czterokrotnie
schwer
ciężki
die Waffe
broń
aufheben
podnosić
wechseln
zamieniać
behalten
zatrzymywać
unberührt
nietknięty
berühren
dotykać, poruszać
verschwinden
znikać
bewegen
poruszać
der Ort
miejsce
die Sicht
widoczność
begrenzt
ograniczony
stammen
pochodzić, wywodzić się
wählen
wybierać
der Wähler
wyborca
angenommen
zakładając
mühselig
uciążliwy
die Stellung
stanowisko
rückwärts
wstecz, w tył
gefährlich
niebezpieczny
abhauen
zwiewać
offensichtlich
jawny, oczywisty
der Schritt
krok
unhörbar
niesłyszalny
jedenfallst
w każdym razie
zusätzlich
dodatkowy
feindliche
wrogi
leise
cicho
das Gefecht
walka
das Feuergefecht
strzelanina
schwören
przysięgać
die Erfahrung
doświadczenie
der Erfolg
powodzenie
mit gutem Erfolg
z powodzeniem
wo sowieso
gdzie tak czy siak
entfernt
odległy
entsprechend
podpowiedni
darstellen
przedstawiać
die Gelegenheit
sposobność
gelangen
dostać się, osiągnąć
hinlegen
kłaść się
vordere
przedni, frontowy
der vordere
z przodu
der Stehende
stojący
seitwärts
bokiem
gegenseitig
wzajmenie
im Wege sein/stehen
zawadzać
die Entfernung
oddalenie
der Entfernungsmesser
dalmierz
entfernt
odległy
irgendwo
gdziekolwiek
der Felsen, der Fels
skała
der Felsbrocken
odłamek skalny
die Felswand
ściana skalna
die Hocke
kucki
hocken
kucać
die Mauer
mur
tief
głeboki
der tiefsten
najgłębszy
erlauben
pozwalać
lehnen
opierać się
die Lehne
oparcie, poręcz
lauern
czaić się, czatować
eng
ciasny
die Engstelle
ciasne miejsce
beschießen
ostrzeliwać
die Art
rodzaj
auf diese Art
w ten sposób
die Wache
warta, straż
das Häuschen
domek
erwähnen
wspominać
oftmals
często
betreten
wchodzić
bestimmt
pewny, określony
tonnenweise
na tony
losen
losować
ausloseln
wylosować
erst dann
dopiero wtedy
ködern
zwabić
der Verbandskasten
apteczka podręczna
der Verband
opatrunek
verleitetst
skłaniać
der Nachteil
wada
wahrscheinlich
prawdopodobnie
vermint
minować
die Weise
sposób
schwach
słaby, wątły
übrig
pozostały
beschädigen
uszkodzić
verschwenden
trwonić
hindern
przeszkadzać
überhaupt
wogóle, wcale
alles in Butter
wszystko w porządku, szafa gra!
aufdecken
odkryć
entschärfen
rozbrajać
der Auslöser
spust
auslösen
zwalniać
der Tritt
krok
beugen
nachylać
kriechen
pełzać, czołgać się
erwischen
złapać
hintereinander
jeden za drugim
plazieren
lokować
verzögern
opóźniać
zwingen
zmuszać
unachtsam
nieuważny
anschleichen
skradać
angreifen
nacierać, atakować
der Rand
krawędź
überstehen
wystawać
die Brücke
most
die Stufe
stopień
schlucken
łykać
verwundet
ranny
die Gefahr
niebezpieczeństwo
die Belohnung
nagroda
einschließlich
łącznie z
folgend
następujący
der Hinterkopf
tył głowy
zuallererst
najpierw
zuallerletzt
na końcu
zweitens
niebawem, po drugie
nageln
przybijać gwoździami
der Nagel
gwóźdź
der Befehl
rozkaz
das Getümmel
wir, tumult
unverwundbar
nmiewrażliwy, nie do zranienia
verwundbar
wrażliwy, czuły
totstellen
udawać zabitego
erhöhen
podwyższać
im (schlechten) Ruf stehen
mieć złą reputację
der Wettbewerb
współzawodnictwo
mächtig
potężny
entweder ... oder
albo...albo
der Grundgedanke
myśl przewodnia
die Verstärkung
wzmocnienie, posiłki
schneiden
ścinac, ostrzyć, żyłować
geeignet
odpowiedni, nadający się
anrichten
przyrządzać, sprawiać
es ist angerichtet
podano do stołu
mengen
mieszać
vernichten
niszczyć
vernichtend
druzgocący
das Tau
lina
das Tauhziehen
przeciąganie liny
bis zu einem gewissen Grad
do pewnego stopnia
Gewiß
pewny
zurückdrängen
odpierać
falls
w razie gdyby
durchbrechen
przełamywać
brechen
łamać
fertigmachen
przygotowywać
freihalten
fundować
zwangsweise
przymusowy
beherrschen
panować
die Schwierigkeit
trudność
Überlebende(r)
ocalały
der Jammer
lament
ein Bild des Jammers
obraz nędzy i rozpaczy
hinterhältig
podstępny
häufig
częsty
wiederum
znowu, natomiast
gemein
podły, ordynarny
das Gewissen
sumienie
der Selbstmord
samobójstwo
die Leiche
zwłoki
der Bescheid
informacja
erobern
zdobywać
der Eroberer
zdobywca
die Kraft
siła, moc
die Gesundheit
zdrowie
erwischen
złapać
verzichten
zrzekać się
die Seele
dusza
unterschiedlich
różny
schrill
przeraźliwy
umgekehrt
odwrotny
vortäuschen
udawać
vernachlässigen
zaniedbywać
lenken
nakierowywać, prowadzić
erinnern
przympominać
das erinnert mich an
to mi przypomina
draufgehen
1. ginąć, 2. być zużytym
ungewöhnlich
niezwykły
es ist üblich, daß
jest (od. utarł się) zwyczaj, że
hölzern
drewniany
das Holz
drewno