Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back
amma háttar börnin
grandmother puts the children
to bed
»Í upphafi skapaði Guð himin og
jörð«
»In the beginning, God created
heaven and earth«
ég get ekki ímyndað mér þig
með skegg
I cannot imagine you with a
beard
hún æpti af hræðslu
she cried out in fear
þessar tvær plöntur eru af sömu
tegund
these two plants belong to the
same family
blómið þarf að fá meiri mold
the plants need more soil
ég er áskrifandi að tímariti um
listir
I subscribe to an art magazine
viltu setja diska á borðið?
will you put the plate on the
table?
áttu nýja diskinn með Björk?
do you have Björk's latest CD?
í morgun var þriggja stiga
hiti/frost
this morning it was three
degrees above/below freezing
hún fékk tuttugu stig í keppninni
she received twenty points in
the competition
orsök slyssins er enn ókunn
the cause of the accident is still
unknown
það er enga atvinnu að fá
there is no work to be had
okkur vantar nýja potta í
eldhúsið
we need a new pot in the
kitchen
silki er mjög fíngert efni
silk is a very delicate material
það er hvasst úti
it is windy outside
ég varð ekki reiður, bara sár
I was not angry, just hurt
þau ganga niður í fjöru
they are walking down to the
beach