• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back
hún hvíslar til að vekja ekki
barnið
she is whispering so as not to
wake the child
húsið brann til kaldra kola
the house burned to the ground
hver samdi leikritið?
who wrote the play?
þeir reistu kofa við ströndina
they erected a hut on the shore
lík sjómannsins hefur enn ekki
fundist
the fisherman's body has still
not been found
hann hefur hæfileika á mörgum
sviðum
he has talents in many fields
hann er kunningi minn
he is an acquaintance of mine
þau eiga miklar eignir
they have many possessions
viltu bíða augnablik?
would you wait a moment?
hvaða síðum má sleppa?
which pages can one skip?
hann fær lítinn stuðning frá
vinnufélögunum
he is getting little support from
his colleagues
við höfum samskipti í gegnum
netið
we communicate via the
internet
það var eilíft rifrildi á þeim
they were perpetually
quarrelling
komið þið sæl og blessuð!
hello, how are you?
þetta var hræðileg reynsla
it was a terrible experience
ég þarf betri skjá
I need a better screen