Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back
hún lofaði að koma fljótt aftur
she promised to return quickly
hún óskar honum til hamingju
she congratulates him
ég get teiknað Íslandskort
I can draw the map of Iceland
skrúfan hefur losnað
the screw has gotten loose
flugvélin lendir í Keflavík
the airplane lands in Keflavík
það eru bandarískir hermenn í
Keflavík
there are American soldiers at
Keflavik
ég keypti eina flösku af hvítvíni
I bought one bottle of white
wine
Sigga er vinkona mín
Sigga is my girlfriend
hún er með slétt hár
she has straight hair
hann var hissa á að sjá mig hér
he was surprised to see me here
það er ekki mikið um skóg á
Íslandi
there are not many woods in
Iceland
er enginn her á Íslandi?
is there no army in Iceland?
ég fer reglulega með hundinn í
skoðun
I take my dog regularly for an
examination
ferðin gekk ótrúlega vel
the trip went incredibly well
ég vil annaðhvort rautt eða blátt
vesti
I want either the red or the
blue waistcoat
þessi kafli er endalaus
this chapter is interminable