Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ég ætla að skoða Gullfoss og
Geysi
I am going to see Gullfoss and
Geysir
hann náði næstum upp í loft
he almost touched the sky
loksins er komin helgi!
the weekend is here at last!
við erum búin með verkefnið,
enda var það létt
we have finished the exercise,
but it was easy
ég var að fá mér ný föt
I bought myself new clothes
peysan er rauð á litinn
the sweater/jumper is red
við nutum ferðarinnar
we enjoyed the journey
mig langar í ís á eftir
I will be in the mood for ice
cream in a little while
frænka mín vann keppnina
my cousin won the competition
hann rak sig í borðbrúnina
he bumped into the edge of the
table
mér finnst stafirnir of stórir
I think the letters are too big
bræðurnir hafa búið hérna alla
ævi
the brothers have lived here all
their lives
bíllinn valt í beygjunni
the car overturned on the bend
við vorum mjög nánir vinir
we were very close friends
enginn er fullkominn
nobody is perfect
mér finnst ég frjáls eins og
fuglinn
I feel as free as a bird