Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back
láttu ekki svona!
do not make a fuss!
getur önnur ykkar komið?
can one of you come?
þú ert á eftir mér í röðinni
you come after me in the queue
bókin er eftir Laxness
the book is by Laxness
stundum kemur regnbogi þegar
það rignir
there is sometimes a rainbow
when it rains
gangið hægt og rólega
go slowly
ég reyni að koma í kvöld
I will try to come tonight
þú mátt ekki vekja barnið
you must not wake the child
viltu opna gluggann?
would you open the window?
hann heitir tveimur nöfnum
he has two names
vatnið er hreint á Íslandi
the water is clean in Iceland
er svarið rétt?
is the answer right?
flaskan er full af vatni
the bottle is full of water
hann kom fullur heim
he came home drunk
ég skrepp í bæinn
I will pop into the town
hún er einstæð móðir
she is a single mother
þú vinnur allar nætur
you work every night
hún ætlar á sjóinn í sumar
she plans to go to sea this
summer