Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
มธ.
มัทธิว
Matthew
mát-thiw
มก.
มาระโก
Mark
maa-ra-koo
ลก.
ลูกา
Luke
luu-kaa
ยน.
ยอห์น
John
yoon
กจ.
กิจการ (ของอัครทูต)
Acts (of the Apostles)
kít-ja-kaan (khǒng ak-khon-thûut)
รม.
โรม
Romans
room
1 คร. / 2 คร.
1 โครินธ์ / 2 โครินธ์
1 Corinthians / 2 Corinthians
nèung khoo-rin / sǒng khoo-rin
กท.
กาลาเทีย
Galatians
kaa-laa-thia
อฟ.
เอเฟซัส
Ephesians
ee-fee-sát
ฟป.
ฟีลิปปี
Philippians
fii-líp-pii
คส.
โคโลสี
Colossians
khoo-loo-sǐi
1 ธส. / 2 ธส.
1 เธสะโลนิกา / 2 เธสะโลนิกา
1 Thessalonians / 2 Thessalonians
nèung thee-sa-loo-ní-kaa / sǒng thee-sa-loo-ní-kaa
1 ทธ. / 2 ทธ.
1 ทิโมธี / 2 ทิโมธี
1 Timothy / 2 Timothy
nèung thí-moo-thii / sǒng tthí-moo-thii
ทต.
ทิตัส
Titus
thí -tàt
ฟม.
ฟีเลโมน
Philemon
fii-lee-moon
ฮบ.
ฮีบรู
Hebrews
hii-bruu
ยก.
ยากอบ
James
yaa-kòop
1 ปต. / 2 ปต.
1 เปโตร / 2 เปโตร
1 Peter / 2 Peter
1 pee-troo / 2 pee-troo
1 ยอห์น / 2 ยอห์น / 3 ยอห์น
1 ยอห์น / 2 ยอห์น / 3 ยอห์น
1 John, 2 John, 3 John
1 yoon / 2 yoon / 3 yoon
ยด.
ยูดา
Jude
yuu-daa
วว.
วิวรณ์
Revelation
wí-won