Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/186

Click to flip

186 Cards in this Set

 • Front
 • Back
hao3 xiang4
好像
dian3 cai4
点菜
su4 cai4
素菜
jiao3zi
饺子
jia1chang2 dou3fu
家常豆腐
hao3 chi1
好吃
ji2 le
极了
wan2 le
完了
cuo4 le
错了
zai4
jie4 lu4yin1dai4
借录音带
zheng4jian4
证件
xin4yong4ka3
信用卡
kai1 guan1 men2
开关门
ke3neng2
可能
lai2(de/bu)ji2
莱(得/不)及
duo1 jiu3
多久
zhao3
guo4qi1
过期
fa2
bi4xu1
必须
zi4dian3
字典
pang2bian1
旁边
yun4dong4
运动
na4me
那么
zhu4
di4fang
地方
li2...yuan3/jin4
离。。。远近
wen4 lu4
问路
zao3zhi1dao
早知道
bi4 yan3jing
闭眼睛
cong2...wang4
从。。。往
yi4zhi4
一直
hong2l(ue)4deng1
红绿灯
dong1 nan2 xi1 bei3
东南西北
zuo3you4
左右
qian2mian
前面
guo4 sheng1ri4
过生日
zuo4 fan4
做饭
shui3guo3
水果
jie1
zou3 lu4
走路
li3wu4
礼物
cong1ming
聪明
yong4gong1
用功
ke3ai4
可爱
shu3
gou3
xiang4
jiang1lai2
将来
yi2ding4
一定
yi3hou4
以后
ying1gai1
应该
kan4bing4
看病
du4zi
肚子
teng2si3 le
疼死了
ce4suo3
厕所
hao3 ji3 ci4
好几次
fang4
jian3cha2
检查
ban4fa3
办法
shen1ti3
身体
liu2yan3lei4
流眼泪
dui4...guo4min3
对。。。过敏
gan3kuai4
赶快
hua1 shi2jian1
花时间
zai4shuo1
再说
cai1
can1jia1
参加
yin4xiang4
印象
jie4 lu4yin1dai4
借录音带
zheng4jian4
证件
xin4yong4ka3
信用卡
kai1 guan1 men2
开关门
ke3neng2
可能
lai2(de/bu)ji2
莱(得/不)及
duo1 jiu3
多久
zhao3
guo4qi1
过期
fa2
cheng2
fei4 li4qi
费力气
ji4de
记得
zui4hou4
最后
xiang3 qilai
想起来
hao3 haor1
好好儿
da3sao3
打扫
zheng3li3
整理
fang2jian1
房间
l(ue)3xing2
lue猩
mei2guan1xi
没关系
fang4buxia4
放不下
chao3
zhun3bei4
准备
ban1
bao4zhi3
报纸
fu4jin4
附近
an1jing4
安静
fei1chang2
非常
dang1
yang3dong4wu4
养动物
bu4 xu3
不许
hai2 you3
还有
you2ju2
邮局
ji4xin4
寄信
liu2xue2sheng1
留学生
tie1you2piao4
贴邮票
zhong4yao4
重要
ling4wai4
另外
lao3shi
老是
fu2wu4
服务
ding4
shou1dao4
收到
gang1
yi2shu4hua1
一束花
xin1xian1
新鲜
yin2hang2
银行
dang1ran2
当然
pa4pang4
怕胖
jian3dan1
简单
pao3bu4
跑步
nan2shou4
难受
you2yong3
游泳
da3lan2qiu2
打篮球
ti1zu2qiu2
踢足球
wei1xian3
危险
yuan4yi1
愿意
ti2gao1
提高
dan1xin1
担心
te4bie2
特别
bang4
shou4 shang4
受伤
kan4 bu chu lai
看不出来
shu1ying2
输赢
fang4jia4
放假
ji4hua4
计划
da3suan4
打算
hu4zhao4
护照
qian1zheng4
签证
ban4
ri4cheng2
日程
da3zhe2kou4
打折扣
jian3jia4
减价
zhang3jia4
涨价
bu2dao4
不到
zhi2fei1
直飞
zhuan3ji1
转机
jia1xiang1
家乡
dui4mian4
对面
fu4mu3
父母
yi3wei2
以为
qin1qi
亲戚
lao3jia1
老家
cheng2shi4
城市
xiang1xia4
乡下
yi1zuo4shan1
一座山
shu4
feng1jing3
风景
huan1ying2
欢迎
hua2xue3
滑雪
bi3fang shuo1
比方说
ting1shuo1
听说
shou3du1
首都
zheng4zhi4
政治
jing1ji4
经济
wen2hua4
文化
cha4buduo1
差不多
fen1ming2
分明
gua1feng1
刮风
shou1shi
收拾
ti2
xing2li
行李
ti2xing3
提醒
cha4yidian3
差一点
chao1zhong4
超重
qi3fei1
起飞
chang2tu2
长途
bao3zhong4
保重
xiao3xin1
小心
xin1ku3
辛苦
shou4
ji1chang3
机场
na2budong4
那不懂
lei4huai4le
累坏了
liao2
man4manr
慢慢儿