Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/47

Click to flip

47 Cards in this Set

 • Front
 • Back
haishi
or
zuijin
recently
mang
busy
hen
very
ne
an interrogative particle
ye
also;too
zuijin ni mang bu mang
have you been busy recently
wo hen mang ni ne
yes im busy, and you?
zuo tian
yesterday
jin tian
today
ming tian
tomorrow
zuo fan
make food
zao fan
breakfast
wu fan
lunch
wan fan
dinner
mei tian
everyday
qi chuang
get up
shui jiao
go to bed
za shi
magazine
shu
book
bao zhi
news paper
leng
cold
re
ho
wo jue de...
i think...
piao liang
beautiful
shuai
handsome
ni lei ma
are you tired
lei
tired
ke
thirsty
e
hungry
xian zai
now
dou
both
zhe doe shi wo de bi
this is also my pen
chu
go
A he B wo doe shi wan
i like both A and B
bu chou yen
i dont smoke
dou
all
na;nei
which
guo
country
ren
person
nupengyou
girlfriend
shei/shui
who;whom
nanpengyou
boyfriend
zhidao
to know
pengyou
friend
meiguo
The USA
Meiguoren
American