• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/144

Click to flip

144 Cards in this Set

 • Front
 • Back
die Ausbildung
vzdělání; příprava na povolání
der Beruf, -e
povolání, zaměstnání
der Kindergarten, ¨-
mateřská školka
die Universität, -en
univerzita
die Lehre
učení
der Zahnarzt, ¨-e
zubař
die Sekretärin, -nen
sekretářka
der Polizist, -en
policista
weden, wird, ist geworden
stát se (něčím)
Er ist Arzt geworden.
Stal se lékařem.
der Direktor, -en
ředitel
der Politiker, -
politik
der Bundeskanzler, -
spolkový kancléř
(keine) Angst haben
(ne)mít strach
die Klasse, -n
třída
gewinnen, hat gewonnen
vyhrá(va)t
Wer hat denn gewonnen?
Kdopak vyhrál?
verdienen
vyděl(áv)at
ins Ausland fahren
jet do zahraničí
die Sprache, -n
jazyk
wichtig
důležitý, -ě
Warum will sie Ärztin werden?
Proč se chce stát lékařkou?
weil
protože
Weil es ein schöner Beruf ist.
Protože je to hezké povolání.
Ich wollte Schauspieler werden.
Chtěl jsem se stát hercem.
die Umfrage, -n
anketa
die Friseurin, -nen
kadeřnice
die Ausbildung machen
vyučit se
auf/hören
přestat
Ich musste damit aufhören.
Musel jsem s tím přestat
Das macht mir (keinen) Spaß.
To mě (ne)baví.
selbstständig
samostatný, -ě
der Augenblick, -e
okamžik
im Augenblick
teď, momentálně
obwohl
ačkoliv, přestože
obwohl ich nie Lust dazu hatte
ačkoliv jsem na to nikdy neměl chuť
bestimmen
určit, stanovit
Er durfte seinen Beruf bestimmen.
Směl si vybrat své povolání.
sauber
čistý, -ě
schmutzig
špinavý, -ě
anstrengend
namáhavý, -ě
Sind Sie mit Ihrem Beruf zufrieden?
- Leider nicht.
Jste spokojen se svým povoláním?
- Bohužel ne.
der Maurer, -
zedník
schwer
těžký, -o, těžce
praktisch
praktický, -y
einen Unfall haben
mít nehodu
Ich konnte es nicht machen.
Nemohl jsem to (u)dělat.
als Verkäufer arbeiten
pracovat jako prodavač
die Familie, -n
rodina
Ich sollte Zahnärztin werden.
Měla jsem se stát zubařkou.
eine Praxis haben
mít ordinaci
toll
báječný, -ě
kennenlernen (4.p.)
poznat (někoho), seznámit se (s někým)
Wo hast du deinen Mann kennengelernt?
Kde ses seznámila se svým mužem?
der Traumberuf, -e
vysněné povolání
das System, -e
systém
die Grundschule, -n
základní škola
Haupt-
hlavní...
das Gymnasium, Gymnasien
gymnázium
das Fach, ¨-er
obor
Fach-
odborný
Das Abitur, -e
maturita
das Zeugnis, -se
vysvědčení
die Note, -n
(školní) známka
die Religion, -en
náboženství
dauern
trvat
Wie lange hat es gedauert?
Jak dlouho to trvalo?
berichten (über 4.p.)
referovat, vyprávět (o někom, něčem)
sich aus/suchen, ich suche ... mir aus
vyhledat si
Das Schuljahr ist zu Ende.
Školní rok je u konce. / ...skončil.
die Möglichkeit, -en
možnost
überlegen (4.p.), hat überlegt
rozmýšlet (o něčem), zvažovat (něco)
der Vorteil, -e
výhoda
der Nachteil, -e
nevýhoda
mindestens
alespoň
einen Beruf lernen
(vy)učit se povolání
eine Lehre machen
chodit do učení, (vy)učit se
wenn
když, jestliže
Wenn er eine Lehre macht, verdient er Geld.
Když bude chodit do učení, vydělá si peníze.
die Zukunft
budoucnost
der Student, -en
student
trotzdem
přesto
Sie hat Probleme, trotzdem studiert sie weiter.
Má problémy, přesto studuje dál.
kämpfen
bojovat
kennen, hat gekannt
znát
Woher kennst du den Studenten?
Odkud znáš toho studenta?
beginnen, hat begonnen
začí(na)t
Er hat das Studium begonnen.
Začal studovat.
die Wirtschaft
hospodářství, ekonomie
an der Uni studieren
studovat na univerzitě
schaffen
zvládnout, stihnout
Das schaffe ich bestimmt.
To určitě zvládnu.
das Examen, -
zkouška
sich bewerben (um 4.p.), bewirbt sich, hat sich beworben
ucházet se (o něco)
Sie hat sich um die Stelle beworben.
Ucházela se o to místo.
die Bewerbung, -en
žádsot o místo
die Erfahrung, -en
zkušenost
an/bieten, hat angeboten
nabídnout, nabízet
Sie haben ihr eine Stelle angeboten.
Nabídli jí místo.
in drei Monaten wahrscheinlich
za tři měsíce pravděpodobný, -ě
das Semester, -
semestr
zur Schule gehen, ist gegangen
chodit do školy
die Prüfung, -en
zkouška
das Diplom, -e
diplom
der Betrieb, -e
podnik, závod
die Kenntnisse (mn.č.)
znalosti
gute Sprachkenntnisse in Englisch
dobré znalosti angličtiny
das Unternehmen, -
podnik
Termine vor/bereiten
připravit schůzky/jednání
der Vertrag, ¨-e
smlouva
die Rente, -n
důchod, penze
bieten, hat geboten
poskytovat, nabízet
die Abteilung, -en
oddělení
zusammen/arbeiten
spolupracovat
das Gehalt, ¨-er
plat
die Kantine, -n
jídelna
ausgezeichnet
výborný, -ě
versprechen, verspricht, hat versprochen
slíbit, slibovat
Sie haben mir ein gutes Gehalt versprochen.
Slíbili mi dobrý plat.
Probleme lösen
(vy)řešit problémy
dringend
naléhavý, -ě
mehrere Jahre
několik let
die Nummer, -n
číslo
die Anzeige, -n
inzerát
Sehr geehrte Damen und Herren, ...
Vážené dámy, vážení pánové, ...
die Aufgabe, -n
úkol
sich freuen (über 4.p.)
mít radost / těšit se (z něčeho)
der Lebenslauf, ¨-e
životopis
das Praktikum, Prakitka
praxe
seit 1995
od roku 1995
seit dem ersten April
od prvního dubna
der Grund, ¨-e
důvod
wählen
vyb(í)rat, (z)volit
die Wahl, -en
výběr, volba
die Forschung, -en
průzkum
die Sicherheit, -en
jistota
leicht
lehký, -o, lehce
die Fahrt, -en
jízda
das Einkommen, -
příjem (finanční)
nützen
být užitečný
Was nützt mir ..., wenn ...?
Co je mi platné ..., když ...?
auf jeden Fall
v každém případě
auf keinen Fall
v žádném případě
Das ist die Hauptsache.
To je hlavní.