Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back
analyse


Anna Lísa
sundurgreina

George analysed the results

Anna Lísa sundurgreinir allt sem maður segir
approach

cockroach
nálga; nálgun; aðferð

This approach is better

The cockroach approached me
area


Er í á
svæði; svið; flatarmál

Svæðið er í á
assess

sessa
meta; mæla

Þessa sessu þarf að meta og mæla
assume

súmó
álykta; gera ráð fyrir

Jói ályktaði að Súmo glíma væri ekki fyrir hann