• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/31

Click to flip

31 Cards in this Set

 • Front
 • Back
klockan (o’clock)
點鐘
diân zhōng
timma (2 svar)
鐘頭 小時
zhōng tóu xiâo shí
tillsammans
一起
yì qî
kvart (av en timme)

med en gång (immediately)
馬上
mâ shàng
entré, dörröppning
門口
mén kôu
vänta

děng
eller!? (partikel)

ba
passera, bli mer än

gùo
en säng
一張床
yí zhāng chuáng
sakna, ha ont om

chà
station (tåg, buss)

zhàn
en fråga
問題
wèn tí
varje

měi
företag
公司
gōng sī
grupp människor

bān
rast, vila
休息
xiū xí
ska inte (don’t)

bíe
sova
睡覺
shùi jiào
på natten
夜裡
yè lî
sluta lektion
下課
xià kè
med en gång (then, right away)

jiù
minut
分鐘
fēn zhōng
gå upp (på morgonen)
起床
qî chúang
ungefär
差不多
chà bù duō
inga problem
沒問題
méi wèn tí
börja jobbet
上班
chàng bān
en (liten) stund (2 svar)
一會兒 一下
yì hûi r yí xià
andra (saker)
別的
bié de
andra (människor)
別 (的)人
bié de rén
ursäkta
對不起
dùi bù qî