• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/421

Click to flip

421 Cards in this Set

 • Front
 • Back
οἰκεῖ
he/she lives, dwells
βαδίζει
he/she walks/goes
ϕιλεῖ
he/she loves
αἴρει
he/she lifts
ἐστί(ν)
he/she/it is
καθίζει
he/she sits
χαίρει
he/she rejoices
ϕέρει
he/she carries
λέγει
he/she says, tells, speaks
πονεῖ
he/she works
ὁ ἥλιος
sun
ὁ οἶκος
house, home, dwelling
ὁ πόνος
toil, work
ὁ ἀγρός
field
ὁ αὐτουργός
farmer
ὁ σῖτος
grain, food
ὁ χρόνος
time
ὁ ἄνθρωπος
man, human being, person
αὐτόν
him
πολύς
much, (plural) many
μακρός
long, large
ἰσχῡρός
strong
μῑκρός
small
καλός
beautiful
χαλεπός
difficult
ἀλλά
but
δέ
and, but
καί
and, also, too
πρός + acc
to, toward
οὖν
and so
γάρ
for
οὐ, οὐκ, οὐχ
not
οὕτω, οὕτως
so, thus
ἤδη
already, now
τί
what?
διὰ τί
why?
βραδέως
slowly
ἀργός
lazy
ἔπειτα
then
τὸ ἄροτρον
plough
τὸ δένδρον
tree
ὁ δοῦλος
slave
λαμβάνω
I take
βαίνω
I step, walk, go
συλλαμβάνω
I catch, assist
εἰσάγω
I lead in, take in
βλέπω
I look, see
σπεύδει
he/she hurries
ἄγω
I lead, take
βοηθέω
I help
καθεύδει
he/she sleeps
πάρεστι(ν)
he/she/it is present, is here, is there
λαμβάνει
he/she takes
ἐλαύνει
he/she/ drives
ἐλθέ
come!
ἐκβαίνει
he/she steps out, comes out
καλεῖ
he/she calls
μή
don't
εἰς (+acc)
into, to, at
μέν... δέ...
on one hand... on the other hand
ὁ δεσπότης
master
ἐγώ
I
ὁ βοῦς
ox
ἐπεί
when
αὖθις
again
μηκέτι
don't... any longer
δεῦρο
here
ἔτι
still
οὐκέτι
no longer
τε καί
both... and
ἀνδρεῖος
brave
αἴτιος
responsible, to blame
δυνατός
possible
τοσοῦτος
so great, so many
ὁ/ἡ παῖς
child
τὸ δεῖπνον
dinner
ὁ λίθος
stone
πίπτω
I fall
μένω
I stay, wait, wait for
προσχωρέω (+ dat.)
I go toward, approach
λείπω
I leave
ϕησί(ν)
(postpositive enclitic) he/she says
αὐτό
it
σύ
you
αὐτόν
him, it
ὁ πατήρ
father
λύω
I loosen
ἀροτρεύω
I plow
ἐκ, ἐξ (+ gen.)
out of
ἐν (+ dat.)
in, on
μέγας
big
πολλοί
many
ἰδού
look!
ταχέως
quickly
μάλιστα
very much, especially
μάλα
very
μόλις
with difficulty, scarcely, reluctantly
ῥᾴδιος, ῥᾴδίᾱ, ῥᾴδιον
easy
ἀπό (+ gen.)
from
ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο
other, another
ῥᾴθῡμος, ῥᾴθῡμον
lazy
ἡ ὑδρίᾱ
water jar
ἡ κρήνη
spring
ἡ ἑορτή
festival
στενάζω
I groan
ἐθέλω
I wish, am willing
ποιέω
I make, do
ἔχω
I have, hold
θεωρέω
I watch, I see
πείθω
I persuade
χαίρετε
greetings! (plural)
οὐκ ἐθέλω
I refuse
χαῖρε
greetings! (singular)
ἀκούω (+ gen./person, +acc./thing)
I listen, hear
χαίρω
I rejoice
οἴκαδε
homeward, to home
πρῶτον
first
καί
even
αἰεί
always
πρός (+ dat.)
at, near, by
ἐν νῷ ἔχω (+ inf.)
I have in mind, intend
ϕίλος, ϕίλη, ϕίλον
dear (also n. friend)
ἀργός
not working, idle, lazy
ἑορτὴν ποιῶ
I celebrate a festival
τί
what?
ἆρα
introduces a question
τὰ Διονύσια ποιῶ
I celebrate the festival of Dionysus
ὁ χορός
dance, chorus
ἡ γῆ
land, earth, ground
ἡ ὁδός
road, way, journey
ἡ μήτηρ
mother
ὁ καιρός
time, right time
ὁ ἄγγελος
messenger
ἡ γυνή
woman, wife
ὁ ἀνήρ
man, husband
ἡ θυγάτηρ
daughter
ὁράω
I see
ϐοάω
I shout
ἴθι, (plural ἴτε)
go!
ζητέω
I seek, look for
διώκω
I pursue
τιμάω
I honour
ἄπειμι
I am away
τρέχω
I run
γιγνώσκω
I get to know, learn
τύπτω
I strike, hit
ἀποφεύγω
I flee away, escape
ϕυλάττω
I guard
πάσχω
I suffer, experience
θαυμάζω
I wonder at, am amazed, admire
ϕεύγω
I flee, escape
ἥκω
I have come
τὰ πρόβατα
sheep
ὁ λύκος
wolf
ὁ/ἡ κύων (τὸν/τὴν κύνα, ὦ κύον)
dog
τὰ μῆλα
(plural) flocks
ὁ λαγώς
hare
ὁ πάππος
grandfather
τὸ ὄρος (τὸῦ ὄρους, τοῖς ὄρεσι)
mountain, hill
ἡ οἰκίᾱ
home, house, dwelling
ὁ μῦθος
story
ἄκρος, -ᾱ, ον
top (of)
ἀγαθός. -ή, -όν
good
αὐτός, -ή, -ό
him, her, it, them
ἡμεῖς
we
ὑμεῖς
you (plural)
πρῶτος, -η, -ον
first
ῥᾳθυμος, -ον
careless (lazy)
ἄγριος, -ᾱ, -ον
savage, wild, fierce
κατά (+ acc.)
down
ποῦ
where?
ἐνταῦθα
then, there, here
ἐπί (+dat.)
upon, on
ἐπί (+ acc.)
at, against
νῦν
now
ὑπό (+ dat.)
under
ἀνά (+ acc.)
up
ὅτι
that
οὐδέ
and... not, nor, not even
ὣστε
so that, that
οὔτε... οὔτε
neither... nor
καί... καί
both... and
ἐνταῦθα δή
at that very moment, then
δι᾿ ὀλίγου
soon
ἴθι δή
go on!
οὐδαμῶς
in no way
οὕτως (= οὕτω)
so, thus
μετά (+ gen.)
with
ἐκεῖ
there
πολλάκις
many times, often
δή
(postpositive) indeed, in fact
ὡς
how
δεινός, -ή, -όν
terrible
γε (postpositive enclitic)
at least, indeed
ὁ πάππας (ὦ πάππα)
father, papa
ὁ ἑταῖρος
comrade, companion
αἱ πύλαι
(plural) double gates
ἡ ναῦς (τῆς νεώς, τῇ νηΐ, τὴν ναῦν)
ship
ἡ ἡμέρᾱ
day
ἡ παρθένος
maiden, girl
προχωρέω
I go forward, come forward, advance
πορεύομαι
I go, walk, march, journey
ϕᾱσί(ν) (postpositive enclitic)
they say
παρέχω
I provide, give
ἡγέομαι (+ dat.)
I lead
μάχομαι
I fight
τύπτω
I strike
τῑμάω
I honour
ἔρχομαι
I come, go
σῴζω
I save
πέμπω
I send
πείθομαι
I obey
ϐοηθέω (+ dat.)
I help
γίγνομαι
I become
ἀποκτείνω
I kill
ϐούλομαι
I want, wish
δέχομαι
I receive
ἀϕικνέομαι
I arrive, arrive at (+ εἰς + acc.)
γίγνεται
he/she/it becomes
οὐχί
not, no!
ἡ νύξ
night
ὁ ϐασιλεύς
king
ὁ λαϐύρινθος
labyrinth
ἀπέρχομαι
I go away
ϕοϐέομαι
I fear, am afraid (of)
πλέω
I sail
ἐξέρχομαι (+ ἐκ + gen.)
I go out of, come out of
ἐκφεύγω
I flee out, escape
ϐασιλεύω
I rule
ἡ νῆσος
island
ὁρμάω
I set in motion, set out, start, rush
οὐδείς
οὐδεμία
οὐδέν
(masc. acc. sing οὐδένα)
no-one, nothing, no
εἷς, μία, ἕν (acc. sing. masc. ἕνα)
one
ἐνθάδε
here, to this place
πόθεν
from where?
εἰπεῖν
to say, tell
μέγιστος
very big, biggest
σώϕρων, σῶϕρον
wise, prudent, well-behaved
πῶς
how?
περί (+ acc.)
around
ὁ ὀϕθαλμός, τοῦ ὀϕθαλμοῦ
eye
τὸ ὄνομα
name
ὁ or ἡ αἴξ, (αἰγος)
goat
ὀνόματι
by name, called
ὁ ξένος, τοῦ ξένου
foreigner
ἡ θάλαττα
sea
ἰέναι
to go
ἐμαυτοῦ, σεαυτοῦ, ἐαυτοῦ
of oneself (myself, yourself etc.)
πᾶς, πᾶσα, πᾶν
all, every
ἀποκρίνομαι
I answer
μέλλω (+ inf.)
I am about to, destined to, intend to
παρασκευάζω
I prepare
ἐπαίρω
I lift, raise
τις (acc. sing. τινα) (enclitic pronoun)
someone, something, anyone, anything
τίς (nom. pl. τίνες)
who, which, what?
τὸ πῦρ, τοῦ πυρός
fire
αἱρέω
I take
εἰπέ, εἰπέτε
tell!
κελεύω
I order, tell (someone to do something)
ὁ χειμών, τοῦ χειμῶνος
storm, winter
παύω
I stop, cease from
εὑρίσκω
I find
ϐάλλω
I throw, put, pelt
ἡ πόλις
city
ὁ οἶνος
wine
δύο
two
εὔχομαι
I pray
ἐγείρω
I wake (someone) up, I wake up
θεάομαι
I see, watch, look at
ἐργάζομαι
I work
καθίζω
I make someone sit down, I sit
ἀναβαίνω
I go up, get up
ἀναβαίνω + ἐπί + acc.
I climb up, go up onto
ἕπομαι (+ dat.)
I follow
διαλέγομαι (+ dat.)
I talk to, converse with
τὸ ἄστυ, τοῦ ἄστεως
city
ὁ πολίτης, τοῦ πολίτου
citizen
ὁ ϐωμός, τοῦ ϐωμοῦ
altar
ὁ θεός, τοῦ θεοῦ
god
ἡ ἀγορά, τῆς ἀγορᾶς
agora, city centre, marketplace
ἡ χείρ, τῆς χειρός
hand
τὸ ἔργον, τοῦ ἔργου
work
ἡ θύρᾱ, τῆς θύρᾱς
door
ὁ νεᾱνίᾱς, τοῦ νεᾱνίου
young man
ἡ ἑσπέρᾱ, τῆς ἑσπέρᾱς
evening
ὁ ποιητής, τοῦ ποιητοῦ
poet
εὖ
well
ὑπέρ (+ gen.)
on behalf of
ἐν ᾧ
while
οἴκοι
at home
εὖ γε
good! well done!
ὥσπερ
just as
τέλος
in the end, finally
ἐκεῖσε
to there
τῇ ὑστεραίᾳ
on the next day
ἐξ (+ gen.)
out of (used before vowel)
ἐν... τούτῳ
meanwhile
ὅμως
nevertheless
μέσος, -η, -ον
middle (of)
διά (+ gen.)
through
ἵλεως
propitious
ἄριστος, -η, -ον
best, very good, noble
γέρων, γέροντος
old
πότε
when?
κάλλιστος, -η, -ον
most beautiful, very beautiful
ἕτοιμος, -η, -ον
ready
τὸ ἱερεῖον, τοῦ ἱερείου
sacrificial victim
ὁ δῆμος, τοῦ δήμου
the people
ὁ κῆρυξ, τοῦ κήρῡκος
herald
ὁ ἱερεύς, τοῦ ἱερέως
priest
ὁ οὐρανός, τοῦ οὐρανοῦ
sky, heaven
ἡ πομπή, τῆς πομπῆς
procession
ὁ γέρων, τοῦ γέροντος
old man
ἡ θεός, τῆς θεοῦ
goddess
ἡ ἀριστερά τῆς ἀριστερᾶς
left hand
ἡ δεξιά, τῆς δεξιᾶς
right hand
ὁ κίνδῡνος, τοῦ κινδύνου
danger
τὸ ἱερόν, τοῦ ἱεροῦ
temple
ἐπανιέναι
to come back, return, return to
αὐξάνω
I increase
καίω
I kindle, burn, I am on fire
τέρπομαι (+ dat. or participle)
I enjoy (myself)
σῑγάω
I am silent
κάμνω
I am sick, tired
ἐσθίω
I eat
ἄγε, ἄγετε
come on!
ἀναϐαίνω
I go up, get up, climb (onto)
ἐπανέρχομαι
I come back, return (to)
πίνω
I drink
ἀποκτείνω
I kill
ἀφικνέομαι
I arrive, + εἰς + acc., I arrive at
δεῖ
(+ acc. + inf.) it is necessary
δεῖ ἡμᾶς παρεῖναι
we must be there
αἴρω
I lift
τύπτω
I strike, hit
τρέπω
I turn
θεάομαι
I see, watch, look at
ἔξεστιν ἡμῖν ἐπανιέναι
we may/can return
εὑρίσκω
I find
ἀποφεύγω
I flee away, escape
ἔξεστι(ν) (+ dat. + inf.)
it is allowed, possible
γίγνομαι
I become
νῑκάω
I defeat, win
ἡ σπονδή, τῆς σπονδῆς
libation
ἡ ϐοή, τῆς ϐοῆς
shout
τὸ ὕδωρ, τοῦ ὕδατος
water
οἱ τεκόντες, τῶν τεκόντων
parents
ἡ κεϕαλή, τῆς κεϕαλῆς
head
καλώς
well
ϕεῦ
alas!
εὐθύς
immediately
πρό (+ gen.)
before (of time or place)
ποτέ
(at) some time, ever
εἰσάγω, εἰσήγαγον
I lead in, take in
γίγνομαι, ἐγενόμην
I become
λείπω
I leave
ἀϕικνέομαι, ἀϕῑκόμην (+ εἰς+ acc.)
I arrive (at)
δοκεῖ (+ dat. + inf.)
it seems (good)
ἔϕη
he/she said
δοκεῖ μοι
it seems good to me
ἀποθνῄσκω
I die
αἰτέω
I ask, ask for
δακρύω
I cry, weep
κομίζω
I bring, take
λαμβάνω, ἔλαβον
I take, (middle + gen.) I seize, take hold of
πάσχω, ἔπαθον
I suffer, experience
σκοπέω
I look at, examine, consider
κόπτω, ἔκοψα
I strike, knock (on a door)
αἱρέω, εἷλον, ἑλών
I take
μανθάνω, ἔμαθον
I learn, understand
ἔρχομαι, ἦλθον, ἐλθών
I come, go
ὠϕελέω
I help, benefit
ὁράω, εἶδον, ἰδών
I see
λέγω, εἶπον, εἰπών
I say, tell, speak
νοσέω
I am sick, ill
προσέρχομαι, προσῆλθον, προσελθών (+ dat. or πρός + acc.)
I approach
ὁ ἀδελϕός, τοῦ ἀδελϕοῦ, ὦ ἄδελϕε
brother
τὸ ἀργύριον, τοῦ ἀργυρίου
silver, money
ὁ μισθός, τοῦ μισθοῦ
reward, pay
ὁ λόγος, τοῦ λόγου
word, story
ἡ δραχμή, τῆς δραχμῆς
drachma
ὁ ἰᾱτρός, τοῦ ἰᾱτροῦ
doctor
ὁ ὀβολός, τοῦ ὀβολοῦ
obol
πῶς ἔχεις,
How are you?
κατὰ θάλατταν
by sea
οἴμοι
alas!
τυϕλός, -ή, -όν
blind
παρά (+ acc.)
to
σοϕός, -ή, -όν
skilled, wise, clever
εἰ
if
καλῶς ἔχω
I am well
αὔριον
tomorrow
τότε
then
ὡς τάχιστα
as quickly as possible
or
ἤ... ἤ
either... or
μέγα
greatly, loudly
εὖ
well
τάχιστα
very quickly, most quickly
πλείων / πλέων, πλέον
more
κακός, -ή, -όν
bad
γεραιός, -ά, -όν
old
χαίρειν κελεύω
I bid farewell
μάλιστά γε
certainly, indeed
πλεῖστος, -η -ον
most, very great, very many
ὀρθός, -ή, -όν
straight, right, correct
τὸ τεῖχος, τοῦ τείχους
wall
ὁ ἔμπορος, τοῦ ἐμπόρου
merchant
ὁ ὅμῑλος, τοῦ ὁμίλου
crowd
ὁ λιμήν, τοῦ λιμένος
harbour
ὁ ναύκληρος, τοῦ ναυκλήρου
ship's captain
ὁ ἡμίονος, τοῦ ἡμιόνου
mule
ὁ ναύτης, τοῦ ναύτου
sailor
ϕαίνομαι
I appear
ϕροντίζω, ἐϕρόντισα, ϕροντίσᾱς
I worry, care
ἐξηγέομαι, ἐξηγησάμην, ἐξηγησάμενος
I relate
καταλείπω, κατέλιπον, καταλιπών
I leave behind, desert
ἀπορέω, ἠπόρησα, ἀπορήσᾱς
I am at a loss
δύναμαι
I am able, I can
ἐρωτάω, ἠρόμην, ἐρόμενος
I ask
βαινω, βησομαι, εβην
to step, walk, go