Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/27

Click to flip

27 Cards in this Set

 • Front
 • Back
architect
architekt, stavitel
blueprints, building plans
modrostisky, nacr (rough plan)
worker, s
delnik, ci
building foreman
stavby vedouci, spravce
construction permission
stavebny povoleni
landscape company
zahradni architekture
wooden deck or balcony
dreveny patro, balcon
gas tank
plynovy resevoar, jimka
waste
odpad
parcel of land
pozemek
fence
plot
cottage
chata, chalupa
hut, barrack
barak
village
vesnice
axe, hatchet
sekera, sekerka
barbecue grill
rozneny pokrm
grass
trava
dirt
hlina, zeme
wood pile
drevena pilota
foundation
spodni stavba, zalozeni
back hoe, earth moving machine
hloubkova lopata stroj, (zemni prace)
to dig (in the ground)
kopat, dobyvat, zaryt
driveway
příjezdová cesta
employment
zaměstnání
stream
potok
garden wall
zahradny hradba
building contractor
stavební podnikatel (stav.)