Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/27

Click to flip

27 Cards in this Set

 • Front
 • Back
functional si nu morfologic ariile se clasifica in receptive ,motorii,vegetative si ..?
asociative
ariiile asociative sint :Aria
1aria?
2aria imaginii corporale.
3zona eupraxiei
4 zona ?
5 zona limbajului patrulaterul
1.Perceptive
3cadrului spatial al existentei
sau integrarii spatiale
cadrul spatial inseamna ..
constientizarea spatiului
arii perceptive sau ..sau
de recunoastere=Gnozice=Perceptive
lezarea distrugerea zonelor Gnozice provoaca ..

dati exemple functie de aria scoartei afectata
Agnozii
agnozii acustice -nu recunoaste ce aude desi aude perfect
agnozii vizuale toatale sua partiale nu recunoaste senzatiile vizuale

nu recunoaste formele prin pipait ( tulbura discriminarea tactila stereo_gnozia)
tipurile de arii perceptive
clasificarea arii perceptive
si cimpurile corespunzatoare

Arii perceptive ale :
1.sensibilitatii 5.7( confunda A.senz.sec)
2auditiva 42,22
3vizuala 18 si 19
Ariile perceptive daca sint excitate si nu lezate sau distruse produc provoaca pt :
1 aria perceptiva sensitiva
2 aria perceptiva auditiva
3 aria perceptiva vizuala
excitarea zonei
1 nu scrie
2structurimelodice,armonice ,
zgomote organizate nu zgomote elementare
3 halucinoze adevarate
(Senzitiva perceptiva )cu cine se confunda
sau peste cine e suprapusa aria perceptiva SENzitiva 5.7 in parietala superioara ?
se confunda cu Aria senzitiva secundara
in spatele ariei senzitive Primare
posterior fata de aria senzitiva primara se afla aria ...?..sensitiva
aria perceptiva Senzitiva se afla in spatele posterior fta de aria Senzitiva primara
unde se afla asezate ariile perceptive fata de ariile ariile receptive ?

raporturi
vecine
in vecinatatea ariilor receptive
ce este de subliniat
pentru ariile perceptive gnozice in raport cu ariile receptive si motorii ?
unde ,cum sint asezate perceptivele fata de 1receptive si2 motorii vecine ?
puse deasupra
sint suprapuse
cum de e posibila suprapunerea ?
cine face posibila asezarea perceptivelor fata de motorii si receptive receptive si motorii
organizarea cito_arhitectonica complexa a scoartei
Perceptiva vizuala cind e
excitata provoaca ce
lezata provoaca ..ce
lezata halucinoze vizuale adevarata
lezata distrusa agnozii vizuale totale sau partiale
agnozie vizuala inseamna ca bolnavul nu ...
nu recunoaste senzatiile vizuale
agnozie acustica inseamna ca bolnavul aude perfect dar nu
nu recunoaste ce aude
daca aria perceptiva senzitiva e lezata bolnavul nu mai recunoaste ..ce?, ..cum
formele

prin pipait
perceptiva senzitiva foloseste pentru
..ce si
ce
stereo_gnozie
discriminare tactila
perceptiva senzitiva prelucreaza semnalele de unde
din aria senzitiva primara
excitind perceptiva auditiva ce nu auzim ?
ce auzim la excitarea ariilor auditive receptive
zgomote elementare ci organizate
structuri sonore melodice armonice
Ariile de asociatie formeaza...
sistem de calcul_operational

vast si complex
ariile asociative
cu ariile receptive si motorii sint... ?,...cum ?
legate in dublu sens Asociativele cu receptivel si motoriile
homolaterale si comisurale cine sint ?
legaturile dintre asociative si motorii_receptive
intre ariile de proiectie( receptive,motorii,vegetative) se afla ariile ..
asociative
asociativele
primesc sau trimit ?
primesc aferente SPECIFICE senziivo-senzoriale
pleaca fibre motorii propriosensu ?
primesc Aferente nespecifice
de unde primesc aferente Ne_specifice
1 din FR
2 nuclei nespecifici talamus
3unele primesc fibre din pulvinar
si dorso_lateral talamus
asociativele sint legate comisural prin ...

intre perceptive legaturi dublusens comisurale
corpul calos
la baza cui sta
sistemul de calcul operationale pe care il formeaza ariile perceptive si legaturile dintre ele
1psihismului uman
2a unor functii neuro_psihologice bine definite