Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/35

Click to flip

35 Cards in this Set

 • Front
 • Back
an post
job
an glantóir
cleaner
an múinteoir
teacher
an dochtúir
doctor
an bhanaltra
nurse
an rúnaí
secretary
an bainisteoir
manager
an leabharlannaí
librarian
an tiománaí
driver
an leictreoir
electrician
an oifig
office
an t-ollmhargadh
supermarket
an siopa físéan
video shop
an mhonarca
factory
an t-ospidéal
hospital
an scoil
school
páirtaimseartha
part-time
lánaimseartha
full time
Is post buan é
it's a permanent job
sealadach
temporary
ragobair
overtime


tuarastal
salary
Tá mé ag obair ansin ar conradh.
i'm working there on contract
fostaithe
employed
dífhostaithe
unemployed
Fuair mé ardú céime
i was promoted
ceardchumann
trade union
Is post deacair é
it's a difficult job
Tá strus ag baint leis
it's stressful
furasta

éasca
easy
freagrach as
responsable for
Briseadh as mo phost mé
i was sacked
An bhfaigheann tú sos fada ag am lóin?
do you get a long break at lunch-time?
Níor réitigh mé rómhaith leis an mbainistíocht
i didn't get on too well with the management
Dúnadh an mhonarcha agus ligeadh chun siúil mé.
the factory was closed and i was let go.