Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Triciklikus szerek
Fenotiazinok
Alifás vegyületek
chlorpromazin
prometazin
-azin
Triciklikus szerek
Fenotiazinok
Piperidinszármazékok
tioridazin
mezoridazin
-ridazin
Triciklikus szerek
Fenotiazinok
Piperazinszármazékok
flufenazin
trifluoperazin
proklorperazin
tietilperazin
-perazin
Triciklikus vegyületek
Tioxantének
klorprotixen
tiotixen
flupentixol
-tixen
-tixol
Triciklikus vegyületek
Dibenzepinek
clozapin
olanzapin
loxapin
-zapin
Butirofenonok
haloperidol
droperidol
trifluoperidol
bromperidol
pimozid
fluspirilen
-peridol
Benzamidok
sulpirid
tiaprid
-pirid
Egyéb heterociklusos vegyületek
risperidon
ziprasidon
sertindol
-idon
Antipszichotikumok - csoportosítás
Triciklikus vegyületek
-Fenotiazinok
--Piperazinszárm.
--Alifás
--Piperidinszárm.
-Tioxantének
-Dibenzepinek
Butirofenonok
Benzamidok
Egyéb heterociklikusos vegyületek
4, az elsõnek 3 alcsoportja, abból az elsõnek 3 alcsop.
Gyári nevek:
chlorpromazin
clozapin
prometazin
tioridazin
trifluoperazin
tietilperazin
Hibernal
Leponex
Pipolphen
Melleril
Terfluzin
Torecan
Farmakológiai hatások
Antipszichotikus

Hányáscsillapító

Extrapiramidális:
korai: akut dystonia, acathisis, malignus neuroleptikus sy., Parkinson-sy.
késõi: perioralis tünetek, tardiv dyskinesia

Hipothalamohipfizealis hat.: prolaktinszekr. fok., amenorrhea, galactorrhea, fals+ terh. teszt, gynecomastia, impotencia

Egyéb centr. tü: szedáció, konfúzió, testsúlynöv. zavar, tápl. felvétel zavara

CV: ortostat. hiptensio, QT-idõ megnyúlása, T-hull. ellaposodás

Egyéb: alfa- szimpatolitikum, szex. funkc. csökk, orrdugulás, májkárosodás
7
Farmakokinetika
lipidoldékony
oral. és parent. is
firs pass kifejezett
plazmafehérje-kötõdés erõs
eloszlás gyors
elimináció lassú
metabol: májban mikroszomiális oxidáció és konjugáció
elimináció: vesén keresztül
magzatba, anyatejbe jut
oldékonyság, pl. feh. kötõdés, eloszlás, elimináció, metabolizmus
Hatásmechanizmus
DA-antagonisták - D2 rec.hoz kötõdnek és gátolják
hatás a mesolimbikus pályán, mh. az egyéb pályákon