Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back
inflexible
sztywny
inconsiderate
nie liczący się z innymi
inefficient
nieudolny / niewydolny
informal
potoczny / bezpośredni
inaccessible
niedostępny
indecisive
niezdcydowany
irrational
irracjonalny
irresponsible
nieodpowiedzialny
illogical
nielogiczny / niedorzeczny
disinteresten / uninterested
bezinteresowny / niezainteresowany
disorganized / unorganized
źle zorganizowany / niezorganizowany
dismotivating / unmotivating
demotywujący
unfair
niesprawiedliwy
unsupportive
nie pomocny
uncaring
obojętny / nieczuły / beztroski
uninspiring
bez polotu / nudny / nieciekawy
undiplomatic
niedyplomatyczny
uncharismatic
??
unenergetic
??
uncreative
nie kreatywny
unsociable
nietowarzyski