• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/297

Click to flip

297 Cards in this Set

 • Front
 • Back
It is necessary only for the good men to do nothing for evil to triumph
Aby zło zatriumfowało wystarczy tylko żeby dobrzy ludzie nie zrobili nic / pozostali bierni
Judge Advocate General’s Corps
Korpus Prawników Wojskowych Armii USA
a corps
korpus (wojskowy)
to provide legal services
zapewniać usługi prawne
to seek case
zabiegać o sprawę
to assign a case
przydzielić sprawę
an assignment
przydział (np. sprawy)
to request that it be me who
prosić, żebym to ja (..)
to inspire confidence
wzbudzać pewność siebie
to expect sb
oczekwiać na kogoś
at a short notice
w krótkim terminie
at reasonable notice
w rozsądnym terminie
to give sb notice about sth
zawiadamiać kogoś, ostrzegać,uprzedzać kogoś o czymś
to do sth without notice
zrobić coś nie uprzedzając, bez uprzedzenia, nieoczekiwanie
a marine
żołnierz piechoty morskiej
a corporal
kapral
a private
szeregowy
barracks
koszary
to assault sb
napaść kogoś
an assault
napaść
a base
baza wojskowa
approximately
mniej więcej
Naval Intelligence Service
Wywiad Marynarki Wojennej
Counterintelligence
Kontrwywiad
Naval Investigative Service
Prokuratura /Biuro Śledcze Marynarki Wojennej
the navy
marynarka wojenna
infantry
piechota
a NIS agent
agent/oficer Biura Śledczego Marynarki
to take sb’s statement
spisywać /odebrać zeznania
to state sth
stwierdzić coś, powiedzieć coś
to make a statement
składać oświadczenia (dla prasy) zeznania (dla policji)
to maintain
utrzymywać, twierdzić
to prevent
zapobiec
to name
wymienić z nazwiska
fenceline shooting incident
incydent polegający na oddaniu strzału na linii płotu granicznego
a prevention
prewencja, zapobieganie
to schedule sth for
zaplanować coś na…
to be known to be
być znanym jako
code red
przywoływanie żołnierzy do porządku przez kolegów z jednostki
to move sb up to DC
sprowadzić kogoś do Waszyngtonu
to look into sth
zbadać coś
legal skill
umiejętności prawnicze
to possess skills
posiadać umiejętności
a familiarity with
znajomość z
inner / outer
wewnętrzny / zewnętrzny
in short
krótko mówiąc
to represent sb
reprezentować kogś
a representation
zastępstwo prawne
Internal Affairs
Wydział Spraw Wewnętrznych
an investigator
śledczy
to try a defendant
sądzić oskarżonego
plea bargain
dobrowolnego poddania się karze
to be involved in sth
być wmieszanym w/ związanym z
to admit guilt
przyznać się do winy np. podczas przesłuchania
a plea of guilty
przyznanie się do winy (ale tylko na sali sądowej)
to stall
zwodzić, zwlekać
to charge sb with possiession of illegal substance
postawić komuś zarzut posiadania narkotyku
being under the influence while on duty
bycia pod wpływem narkotyków (lub upojenia alkoh.) na służbie
with loss of rank and pay
z utratą stopnia wojskowego i płacy
to answer to sb (for sth)
tłumaczyć się komuś (z czegoś)
a jail time
wyrok więzienia
to file a motion to dismiss
złożyć wniosek o odrzucenie
to deny a motion
odrzucić wniosek
an evidentiary ruling
orzeczenie ws. dowodów
to obtain a ruling
uzyskać orzeczenie
pre-trial confinement
tymczasowe aresztowanie
misdemeanor
wykroczenie
a felony
przestępstwo, zbrodnia
wise / wisdom
mądry / mądrość
to threaten to rat on
grozić, że doniesie na
to tie sb up
związać kogoś
to stuff a rag down sb’s throat
wepchnąć komuś szmatę w gardło
to be treated with sth
poddać coś działaniu czegoś
to handle by the book
zająć się czymś zgodnie z przepisami
a stack of papers
stos papierów
a briefing
odprawa
lead counsel / co-counsel
adwokat główny / adwokat pomocniczy
a petition
wniosek, petycja
a courtroom
sala sądowa
to suspend
zawiesić
a closest living relative
najbliższy żyjący krewny
CO (Commanding Officer)
dowódca, oficer dowodzący
a senior officer
oficer starszy rangą
to be appointed
być mianowanym
to offer information in exchange for
zaoferować informacje w zamian za
am I correct in assuming that
czy mam rację zakładając, że
to flatter
schelbiać
to drop charges
wycofać/umorzyć zarzuty
to drop a case
umorzyć sprawę
a conspiracy
spisek
conduct unbecoming
niegodne postępowanie
preoccupied
zajęty
a sergeant
sierżant
to grab and push sb
chwycić/złapać i popchnąć kogoś
to collapse from heat exhaustion
stracić przytomność / upaść na skutek wyczerpania z powodu upału
appalled
przerażony / zgorszony
a chain of command
hierarchia służbowa
to hold a discussion in private
odbyć dyskusję na osobności
a superior / a subordinate
zwierzchnik / podwładny
to be transferred off
zostać przeniesionym (z bazy)
to train
wyszkolić
proficiency
biegłość
conduct
postępowanie
to put life in danger
narażać życie ludzi
to commission sb (as) an officer
mianować na oficera
to be promoted up
być awansowanym
a source of tension
źródło napięcia
embarrassment
zakłopotanie
to put pressure on sb
wywrzeć na kimś nacisk
all the paperwork is in order
cała dokumentacja jest w porządku
to be locked up
siedzieć w więzieniu
a supervisor
osoba nadzorująca
to be fit to handle the defense
być w stanie zająć się obroną
intent
zamiar, intencja
to bring sth about
spowodować coś
to be unable to determine the cause of death
nie być w stanie określić przyczyny śmierci
a signature
podpis
disciplinary engagement
działanie dyscyplinujące
a sentry
wartownik
a counterpart
odpowiednik
to get at sth
sugerować coś
to be replaced
zostać odsuniętym (od sprawy)
authorization
upoważnienie
to disbar a lawyer
skreślić z listy adwokatów
to be called to the bar
zostać przyjętym do adwokatury
a ferry
prom
to observe and evaluate
obserwować i oceniać
folks
ludzie (infrml)
JAG Corps insists we interview all the relevant witnesses
JAG nalega byśmy przesłuchali wszystkich świadków którzy mają związek ze sprawą
an informer
szpicl
to seek retribution
starać się o odpłatę / ukaranie
a tip
porada, wskazówka
to reveal
ujawnić
cautionary
ostrzegawcze
to discipline sb (for sth)
dyscyplinować za coś
to condone
pobłażać
to submit
1. przedstawiać/poddawać pod rozwagę
2. przedkładać
to give sth its due attention
potraktować coś z należną uwagą
a rank
ranga, stopień wojskowy
a commander
dowódca
to take caution
być ostrożnym
On the record
oficjalnie
1. to discourage sth
2. to be against sth
być przeciwko czemuś (2)
invaluable
nieoceniony
to flash a badge
błysnąć odznaką
a transfer order
rozkaz przeniesienia
a uniform
mundur
courtesy
1. kurtuazja, uprzejmość
2. grzeczne zwrócenie się do kogoś
Personnel
Dział kadr
to go U.A. (Unauthorized Absence)
samowolnie oddalić się z jednostki
interfering with a government investigation
zakłócanie /przeszkadzanie w śledztwie prokuratury
to make sth up
zmyślić coś
motion for separation
wniosek o odrębne rozpatrzenie spraw
as it is
przy obecnym stanie rzeczy
to testify for the record
zeznać do protokołu
specifically
wyraźnie
to subpoena sb
wydać nakaz stawiennictwa dla kogoś
to spare
zaoszczędzić
involuntary manslaughter
zabójstwo nieumyślne
a deal
układ
by a certain code
według pewnego kodeksu
to dishonour
shańbić
to worship sb
być zapatrzonym w kogoś
dishonorably discharged
karnie wydalony (z wojska)
a coward
tchórz
to spite sb
na złość komuś
to execute an order / to follow an order
wykonać rozkaz (2)
to issue an order
wydać rozkaz
arraignment
postawienie w stan oskarżenia
the fate is sealed
los został przypieczętowany
to seal sth
przypieczętować coś
a discovery motion
wniosek o przedłożenie dokumentów
a docket [AE] /cause list [BE]
wokanda (AE / BE)
to be in the dock
być na ławie oskarżonych
the witness stand /witness box
miejsce dla świadków (2)
to enter a plea
złożyć oświadczenie że oskarżony jest winny lub niewinny
to enter
1. oświadczać
2. wprowadzić
to adjourn
odraczać, zawieszać posiedzenie
an adjournment
(1) przerwa w obradach
(2) zakończenie dnia obrad posiedzenia
a record
1. protokół
2. kartoteka policyjna / medyczna
3. dorobek
to follow / to give / to obey orders
wykonywać / wydawać / słuchać rozkazów
decent human
przywoity człowiek
to be permitted
mieć pozwolenie (strona bierna)
defence [BE] = defense [AE]
1. pozwany, strona pozwana
2. oskarżony, podsądny
3. obrona
4. obrona, w sensie: argumenty obrony
5. akt obrony, dokument z argumentacją strony pozwanej
(BE, AE)
to be a little weak on motive
mieć słaby motyw
to cross-examine
przesłuchiwać świadka strony przeciwnej
a scrape / cut / bruise
zadrapanie / zacięcie / siniak (stłuczenie)
a sign of violence
oznaka przemocy
a jury trial
rozprawa z ławą przysięgłych
it's about assigning blame
tu chodzi o przydzielenie winy
a sales pitch
zachęcanie do kupna przez sprzedawcę
pass me documents
podaj mi dokumenty
do it swiftly
zrób to szybko
to wreck
rujnować, rozbijać
to preside
przewodniczyć (rozprawie)
The accused are charged with
Oskarżeni są oskarżeni o...
to be pronounced dead
zostać uznanym za zmarłego
undisputed
bezsporny
to soak
nasączyć
to misdirect
zwieść kogoś
to astonish
zadziwić
to dazzle
zaślepić, olśnić
to divert an attention
odwrócić uwagę
an attempt to prove otherwise
próba udowodnienia, że jest inaczej
futile
daremny
a vengeance
zemsta
a hatred
nienawiść
Esquire, (...)
Proszę pana, (...)
general court-marshal
sąd wojskowy
to notify
powiadomić
in some manner
w jakiś sposób
to support a charge
poprzeć zarzut
a substance
zasadnicza treść, sedno, kwintesencja
to betray
zdradzić
to take matters into our own hands
wziąć sprawy nasze ręce
explicit
wyraźny, jasny
to concede
przyznać
a coercion / to coerce sb
przymuszanie, przymus / przymuszać kogoś
to put sb on the stand
kazać komuś zeznawać
to take the stand
świadczyć, zeznawać w sądzie
an expert medical witness
biegły lekarz
ultimately inconclusive
ostatecznie nierozstrzygające
to admit evidence
przyjąć dowody
to show no traces of poison
wykazywać brak śladów trucizny
virtually undetectable
zasadniczo niewykrywalny
the compelling factor
nieodparty czynnik
a coronary condition
choroba serca
a disorder
choroba, zaburzenie
mild initial symptoms
początkowe łagodne objawy
a fatigue
zmęczenie
a handwritten remark
odręczne uwagi
thoroughly
dokładnie, starannie
a bill of health
zaświadczenie zdrowia
to renew
ponowić
to disregard
nie brać pod uwagę
strenuously
usilnie
to confer with
rozmawiać z
heard & overruled
usłyszany i odrzucony (sprzeciw)
move to reconsider
wniosek o zmianę decyzji
to reserve the right to call rebuttal witnesses as the need arises
zastrzegać sobie prawo do wezwania świadków gdy pojawi się potrzeba
to rebut
odpierać, zbijać
to stand in recess
udać się na przerwę
to torment
męczyć, znęcać się
to round up
zwinąć, zrobić obławę
a resumé
życiorys
to slip
wyślizgnąć się
to rephrase
przeformułować
Marine Recruit Outline
Zarys Szkolenia Rekruta Piechoty Morskiej
to be under subpoena
otrzymać nakaz stawienia się w sądzie
Tower Chief’s log
księga lotów
1. phony
2. fake
fałszywy (2)
to be subject to a court-martial for professional misconduct
podlegać sądowi wojskowemu za naruszenie etyki zawodowej
to be advised / notified
zostać powiadomionym (2)
to acknowledge
potwierdzić
judge advocates
prawnicy wojskowi
to intimidate sb
zastraszyć kogoś
timid
nieśmiały
proficiency in sth / proficient
biegłość, sprawność / biegły, sprawny
conduct
postępowanie, zachowanie
to indicate a rating of below average
wskazać, zaznaczyć ocenę poniżej przeciętnej
to trample on his grave
deptać po jego grobie
to be under oath
być pod przysięgą
to score
zdobyć /osiągnąć wynik
to hold up sth
wstrzymać coś (np. awans)
a distortion of the truth
wypaczenie/zniekształcenie prawdy
to deny / a denial
zaprzeczyć, dementować / odmowa, zaprzeczenie, zdementowanie
to make a decision about the welfare of a marine
podejmować decyzję co jest dobre dla żołnierza piechoty morskiej
in conflict with an order
sprzeczne z rozkazem
a morally questionable order
wątpliwy moralnie rozkaz
to oeby / disobey
być posłusznym / nieposłusznym
a recess
przerwa
a setback
porażka
federal marshal
szeryf federalny
to slash one’s wrists with concealed knife
podciąć sobie żyły ukrytym nożem
motion for continuance
wniosek o przełożenie rozprawy
prosperous
dochodowy
phone records
billingi
special counsel for Internal Affairs
prokurator specjalny w Wydziale Spraw Wewnętrznych
a material witness
ważny świadek
grave danger
poważne niebezbieczeństwo
a latitude
tolerancja, swoboda
sealed off
zamknięty/zaplombowany
Upon hearing (...)
po tym kiedy usłyszał (...)
appearance of impropriety
pozory niestosowności
to be reprimanded for one's conduct
zostać zganionym za swoje postępowanie
objection overruled
sprzeciw odrzucony
rebuttal witnesses
świadkowie którzy mają odeprzeć (twierdzenia innych świadków)
to refute
zaprzeczyć, zbić (np. zeznania)
to doctor
sfałszować
to weep
płakać, szlochać
to curse
przeklinać
MP (Military Police)
żandarmeria wojskowa
have the (court) members reached a verdict
czy ława przysięgłych uzgodniła werdykt
a jury foreman
przewodniczący ławy przysięgłych
hereby
niniejszym
This court-martial is adjourned
Sąd wojskowy zakończył posiedzenie
to recollect
przypominać sobie