Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/360

Click to flip

360 Cards in this Set

 • Front
 • Back
a state-of-art technology
najnowocześniejsza technologia
to clamp down on
zatrzymać, zahamować [surowymi środkami]
to store
1. zapamiętywać
2. przechowywać
to obtain
uzyskać
to identify
zidentyfikować
to volunteer to
zgłosić się na ochotnika do [robienia czegoś]
a volunteer
ochotnik
to direct sb's attention towards sth
nakierowywać czyjąś uwagę na coś
a disguise
przebranie
to fool
oszukać
1. to account for
2. to explain
wyjaśnić (2)
a way
sposób
[a] celebrity
1. znana osoba
2. sława
an exaggerated caricature
przesadna karykatura
accurate
dokładny
line-drawing
szkic
a factor
czynnik
to mess up
1. bałaganić
2. zepsuć
3. zrobić błąd, źle postąpić
perception
percepcja
phenomenon
fenomen
to awaken
przebudzić
an assailant
napastnik
to adjust
dostosować
traumatic
traumatyczny
police chief
szef (?) policji
confident
pewny
to surface
wypłynąć, wyłonić się, pojawić się
an investigation
śledztwo
1. a line-up
2. an identification parade
okazanie podejrzanego świadkowi (2)
police station
komisariat policji
to plead guilty
przyznać się do winy
a coincidence
przypadek
to waver
zachwiać się, zawahać
to resemble
przypominać
eyewitness testimony
zeznanie naocznego świadka
to question
podważać, mieć wątpliwości
conclusively
stanowczo, ostatecznie, rozstrzygająco
crucial
krytyczny, decydujący
to focus on
skupić się na
to simplify
upraszczać
to derange
1. doprowadzić do obłędu
2. pokrzyżować plany
3. zdezorganizować, zepsuć
CCTV [close circuit TV]
kamery monitorujące
an image
wizerunek, obrazek
to scan
1. badać, przyglądać się
2. przebiegać wzrokiem tekst
3. skanować
4. robić tomografię
face-recognition software
oprogramowanie do rozpoznawania twarzy
within seconds
w ciągu kilku sekund
who is out there
kto tam jest
put the machine to the test
przetestować urządzenie
vital
o żywotnym znaczeniu
measurements
pomiary
a mug shot
zdjęcie z kartoteki policyjnej
a match
pasująca rzecz
to spot
dojrzeć, dostrzec
cross-dressing
przebieranie się w odzież drugiej płci
insufficient
niewystarczający
to pull down
naciągnąć [np. czapkę na oczy
to end up
skończyć (jako rezultat)
the norm
norma
strong emotions
silne emocje
a victim
ofiara
to keep focused
utrzymać skupienie
an outstanding
znakomity
to articulate
wyrazić, wyartykułować
vividly
dokładnie, wyraźnie, barwnie
feature
rys twarzy, cecha twarzy
nostrils, lips, eyebrows, eyelashes,
dziurki nosa, usta, brwi, rzęsy
to come up with
stworzyć, wymyślić
to develop
opracować
rage
furia, pasja
to be anxious to
zależeć na [czyms]
to serve
odsiedzieć [wyrok w więzieniu]
to do time in jail
odsiedzieć wyrok [nieformalne]
to protest sb's innocence
uroczyście zapewniać o czyjejś niewinności
to brag
przechwalać się
it wasn't until
dopiero gdy
guilt-ridden
pełen winy
to be embarrassed
być zawstydzonym, speszonym
to impact
wpłynać, mieć wpływ
her emotions were running high
była pobudzona emocjonalnie
to undergo
zostać poddanym (czemuś nieprzyjemnemu ale koniecznemu)
an individual
jednostka
to mimic
naśladować [czyjś głos, gesty]
to economise
oszczędzać
a summons
wezwanie
witness summons
wezwanie dla świadka
1. writ of summons
2. a subpoena
nakaz stawiennictwa (2)
to subpoena
wezwać do sądu
law enforcement
1. policja
2. egzekwowanie prawa
a hazard
zagrożenie, ryzyko
inadmissible
niedopuszczalny
to dismiss
1. odsuwać
2. oddalać (np. wniosek, apelację)
a miscarriage of justice
pomyłka sądowa
Photofit
portet pamięciowy
a timetable
1. rzeczy do zrobienia
2. rozkład jazdy
3. plan lekcji
development
1. rozwój
2. badania
3. nowe wydarzenia zmieniające sytuację [c]
to jeopardize
narażać na niebezpieczeństwo
in jeopardy
w niebezpieczeństwie
ahead of the game
na drodze do sukcesu
a long-term decision
decyzja długoterminowa
a stumbling block
przeszkoda, szkopuł, zawada, trudność
a sticking point
kwestia, która stoi na przeszkodzie porozumieniu
a scheme
plan, projekt
to implement
wprowadzić w życie
law-abiding
żyjący zgodnie z prawem
to upgrade
1. ulepszyć coś
2. awansować
to phase sth in/out
stopniowo coś: wprowadzić / zlikwidować
credentials
1. reputacja, dorobek
2. to, czym się legitymujemy
3. listy uwierzytelniające (ambasadora)
exempt
zwolniony (np. z podatku)
to insist
nalegać
bound to
1. prawie na pewno się wydarzy
2. być zobowiązanym przez prawo lub kogoś
3. czuć, że jest się do czegoś zobowiązanym
to be bound for
zdążać do (zmierzać gdzieś)
a national
obywatel [jakiegoś kraju]
to enhace
ulepszyć coś
to step up
wzmagać
a marshal
1. oficer wysokiej rangi
2. ochroniarz
3. urzędnik organu kontroli w USA
4. wysoki oficer policji lub straży pożarnej
to clamp
spajać, zaciskać
to clamp down on sth
zaostrzać politykę wobec czegoś
Home Secretary
Minister Spraw Wewnętrznych
to make a case for / against sth
podać argumenty za / przeciw czemuś
1. compulsory
2. obligatory
obowiązkowe
to address
1. adresować
2. przemawiać
3. zwracać się do kogoś
4. zająć się (problemem)
biometric data
dane biometryczne
iris
tęczówka
to forge
sfałszować
a supporter
zwolennik
Immigration Minister
sekretarz stanu ds. imigracji
MP [member of Parliament]
parlamentarzysta
attitude
nastawienie, stosunek
Cabinet
rząd, rada ministrów
unemployment benefit
zasiłek dla bezrobotnych
a forger / a forgery
fałszerz / fałszerstwo
to be split over sth
być podzielonym w kwestii czegoś
civil liberties
prawa obywatelskie
a hearing
1. posiedzenie (np. komisji)
2. przesłuchanie
a trial
okres próbny
to calm fear
złagodzić obawy
to list
wymieniać (np. problemy)
merit
zaleta, wartość
inclusion
włączenie
public debate
debata publiczna
technophobia
lęk przed techniką
fraud-proof
niepodrabialne
tamper-proof
niezmienialne
to drive a demand
napędzać potrzebę
to deter / deterrence / a deterrent
odstraszać / odstraszenie / czynnik odstraszający
rubbish
1. śmieci
2. bzdury, brednie
personal details
dane osobiste
it's all but impossible
prawie niemożliwe
a colleague
kolega z pracy, po fachu
fundamental right
podstawowe prawo
in practice =/= in theory
w praktyce =/= w teorii
checks and balances
kontrola i równoważenie
a lack of resources
braki zasobów
staffing
obsada kadrowa
deterioration
pogorszenie, zepsucie (np. stosunków między państwami)
carefree
beztroski
a queue
kolejka
an embassy
ambasada
to be struck by terrorism
być ofiarą terroryzmu
to be discriminated against
być dyskryminowanym
work permit
pozwolenie na pracę
to waive
zrezygnować, zaniechać
an agenda
1. porządek obrad
2. program
hype
hałas medialny,
to regulate
normować przepisami
to issue
wystawiać, wydać (o paszportach)
reign / to regin
panowanie (monarchy) / panować
a business investor
inwestor biznesowy
to ease
ułatwiać
passengers aboard
pasażerowie na pokładzie
mid-air
w locie, w środku lotu
machine-readable passport
paszport odczytywalny przez komputer
on the part of sb
z czyjejś strony
1. to shut-down
2. to black-out
3. to go dark
zamknąć [stronę internetową] (3)
to amount to
być równoznacznym z
search engines
wyszukiwarki
advertisers
reklamodawcy
make a stand
zaprotestować
a protester
protestujący
founder
założyciel
a threat
groźba
legal action against
środki prawne przeciwko
a crib sheet
ściągawka
heavy-handed legislation
brutalny, niesprawiedliwy, niezgrabny
to ban
zakazać
a clash
starcie
a thriving business
kwitnący interes
a retaliation
odwet
a crackdown on
sankcje, obostrzenia
executive
zarządzający, prezesi, szefostwo
lost revenue
utracone wpływy
to dwarf
pomniejszać, zastopować
file-hosting services
usługi udostępniania plików
a haven
bezpieczna przystań
copyright infringement
naruszenie praw autorskich
put out of business
wypaść z rynku
to take part
wziąć udział
1. campaigners
2. activists
aktywiści (2)
1. pact
2. accord
3. agreement
porozumienie, umowa (3)
to spark a concern
wywołać obawę
to indicate
wskazać, zasygnalizować
impartial =/=biased
bezstronny =/= stronniczy
to curb sb's freedom
ograniczyć czyjąś wolność
to encourage
zachęcić, wspomóc
an approach
podejście, stosunek do
to ratify / ratification / to be ratified by
ratyfikować / ratyfikacja / być ratyfikowanym przez
to enact
wydawać, uchwalać, nadawać moc prawną
prudent
rozważny, roztropny
to bundle
związać, zapakować
counterfeit goods
podrobione towary
to side with
zgodzić się z
excerpts
fragment (np. jakiegoś tekstu)
time-frame
ramy czasowe, ograniczenia czasowe
a remedy
środek ochrony prawnej
to enforce sth / enforceable
egzekwować coś / egzekwowalny
counterfeiting
podrabianie, fałszowanie
colonel
pułkownik
a suicide attempt
próba samobójcza
Attorney General
Prokurator Generalny
to separate the two offices
rozdzielić dwa urzędy
the supposed independence
rzekoma niezależność
to strike a bargain with
dobić targu z
to appoint as one's deputies
mianować swoimi zastępcami
to dismiss sb
zdymisjonować kogoś
to be forced to resign
być zmuszonym do odejścia
a leak in a newspaper
przeciek w gazecie
phone records
billingi telefoniczne
wiretapping / to wiretap
podsłuchy telefoniczne / zakładać podsłuch
to bug the phones
zakładać pluskwę na telefon
a search / arrest warren
nakaz przeszukania / rewizji
corruption
korupcja
bribery
łapówkarstwo
a caseload
obciążenie sprawami
to call a press conference
zwołać konferencję prasową
to put sth to tender
ogłosić przetarg na coś
bid-rigging
manipulowanie ofertami przetargu
a call of tender
przetarg
unanimous
jednomyślny
guilty verdict
uznanie winnym, wyrok skazujący
murder in the first degree
morderstwo pierwszego stopnia
to entertain
rozważyć, przyjąć
the bench
ława sędziowska, sędzia
mandatory, obligatory, compulsory
obowiązkowy
grave responsibility
poważna odpowiedzialność
alternate jurors
sędziowie zapasowi
to be excused
być zwolnionym, móc odejść
to retire
wycofać się, odejść [do sali narad]
deliberations
narada, obrady
to vote by ballot / to vote by a show of hands
głosować w głosowaniu tajnym / głosować jawnie, przy podniesieniu ręki
ballot
kartka do głosowania
to elect sb =/= to vote for / against th
wybrać kogoś =/= głosować za / przeciwko czemuś
entitled
uprawniony
tough
1. chuligański
2. brutalny, bez skrupułów
buddy
kolega, przyjaciel
I figured us for
myślałem, że dostaniemy [infrml]
dull
nudne
how the market closed
jakie były kursy na zamknięciu giełdy
broker
makler
prosecuting attorney
oskarżyciel
logical sequence
logiczna kolejność
to serve sb right
ktoś na coś zasłużył
to handle
zająć się
customary
zwyczajowe
preliminary vote
głosowanie wstępne
either way
w jedną albo w drugą stronę
to stab
dźgnąć, pchnąć [nożem]
a dozen
tuzin
to be willing to
być skłonnym do [robienia czegoś]
slum
dzielnica nędzy
an orphanage
sierociniec
miserable
nędzne, żałosne
to owe sb
być komuś winnym
to point sth out to sb
wskazać coś komuś
a sermon
kazanie
a habit
zwyczaj
it's up to us
do nas należy
nobody proved otherwise
nikt nie udowodnił, że jest inaczej
prosecution
oskarżenie, strona oskarżająca
to fix the time of death
ustalić godznę śmierci
to refute
zaprzeczyć
privilege
przywilej, prawo
a case
1. sprawa sądowa
2. zestaw argumentów
a hall
klatka schodowa
a motive
motyw
normal state of affairs
normalny stan rzeczy
chlidren's court
sąd dla nieletnich
training school
zakład poprawczy
to miss a point
tracić, zapominać o istocie sprawy
broken home
rozbita rodzina
filthy neighborhood
paskudna dzielnica, sąsiedztwo
a breeding ground
wylęgarnia
menace
zagrożenie
back yards
podwórka
positive
pewny, przekonany
peculiar
szczególne, specyficzne
cross-examination
przesłuchanie świadka strony przeciwnej
to let sth go by
przepuszczać coś, zostawić
afterwards
później, po jakimś wydarzeniu
circumstantial evidence
dowody poszlakowe
supposing...
a jeśli...
switchblade knife
nóż sprężynowy
upright man
prawy człowiek
carved handle
rzeźbiony trzonek
blade
ostrze
in stock
na składzie
one of its kind
jedyny w swoim rodzaju
to diverge
rozchodzić się (np. wersje wydarzeń)
to wipe
wytrzeć (np. odciski palców)
to accomplish
osiągnąć
to abstain
wstrzymać się od głosu
a preacher
kaznodzieja
to be excitable
być skłonnym do ekscytacji, unoszenia się
where he belongs
gdzie jego miejsce
a ridicule
ośmieszenie
nasty
wredny
a fan
wentylator
a nerve
tupet
medium speed
średnia prędkość
to pass a given point
przejechać koło danego miejsca
unbearable
nie do zniesienia
to yell at the top of one's voice
krzyczeć ile sił w płucach
attention
uwaga, zainteresowanie
a seam
szew [w ubraniu]
to drag a leg
powłóczyć nogą
infallible
nieomylny
court-appointed
[adwokat] z urzędu
to resent
być dotkniętym, mieć za złe
to twist the facts
przekręcać fakty
to distort
przekręcić, wypaczyć
a remark
uwaga
to bully
terroryzować, zastraszać, dręczyć
dishonesty
nieuczciwość
a fairy tale
bajka
to get through sb
trafić do kogoś (przekonać kogoś)
an executioner
kat
self-appointed
samozwańczy
public avenger
mściciel (cudzych krzywd)
assistant head coach
zastępca głównego trenera
to bait sb
1. podszczuwać kogoś
2. podsuwać przynętę
to hung jury
niejednomyślna ława przysięgłych
beyond reasonable doubt
ponad uzasadnioną wątpliwość
to back up an alibi with sth
poprzeć alibi czymś
upsetting
wyprowadzające z równowagi, denerwujące
a whodunit
powieść lub film kryminalny
a stab wound
rana kłuta
downward angle
nachylenie w dół
in favor of acquittal
za uniewinnieniem
phony
fałszywy, bzdurny
a gutter
rynsztok
prejudice
uprzedzenie
to get a good look
dobrze się przyjrzeć
unshakable
nie do podważenia [np. zeznanie]
to rub
pocierać [np. nos]
tremendous
ogromny
to intimidate
zastraszyć
to get a good look
dobrze się przyjrzeć
unshakable
nie do podważenia [np. zeznanie]
to rub
pocierać [np. nos]
tremendous
ogromny
to intimidate
zastraszyć