Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/80

Click to flip

80 Cards in this Set

 • Front
 • Back
a claimant
1. zgłaszający roszczenie
2. powód
inheritance
spadek
heritage
dziedzictwo
an inheritance trial
proces spadkowy
to inherit sth
odziedziczyć coś
an heir/an heiress
dziedzic, dziedziczka
estate
1. majątek ziemski
2. osiedle
3. masa spadkowa
X years her senior
X years older than her
take off
1. wystartować
2. nabrać rozpędu
asset stripping
kupno przedsiębiorstwa w celu natychmiastowej sprzedaży majątku
figure
1. figura (ciała)
2. liczby
3. postać
prince charming
książę z bajki
named
mianowany
sweep
1. szorować (mopem)
2. kręcić się po
to flaunt
obnosić się
to be tucked up
być opatulonym
to be left of out of sb will
być pominiętym w czyimś testamencie
a X look-alike
sobowtór X
entitled
uprawniona
to trawl
przeczesywać
gold-digger
kobieta, która uwodzi bogatych mężczyzn dla pieniędzy
late
1. późny
2. zmarły
shine some light on sth
rzucić światło na coś
plaintiff
AE powód
stake
stawka
claims/charges
twierdzenia, roszczenia
to press
wnosić (o roszczeniach)
to lay claim to
wysunąć roszczenia do
award
wyrok w sprawie cywilnej
sentence
wyrok w sprawie karnej
to bequeath
zapisać w testamencie
litigation [u]
proces (w sensie fakt procesowania się)
settlement
ugoda
1. union
2. marriage
małżeństwo
to draw up
sporządzić (umowę)
to provide for one's family
zapewnić byt swojej rodzinie
to be of age
być pełnoletnim
witness
świadek
to dispose
rozdysponować
dependant
członek rodziny, osoba zależna finansowo
deceased
zmarły
palimony
money which a court orders a man to pay regurarly to woman with whom he has been living and from he has separated
prenuptial agreement
ang agreenment entered into before marriage, ususally to limit the claims one spouse canmake on divorce from the other
maintenance agreement
agreement drawn up between spouses, detailing the financial arrangements which will be set up if they separate
AE alimony
AE money which a court orders a husband to pay regurarly to his separated or divorced wife
AE child support
AE money paid as part of a divorce settlement, to help maintain a child of divorced parents.
BE maintenance
BE payment made by a divorced or separated husband or wife to the former spouse, to help pay fo the living expenses and the cost of bringing up the children
an information [C]
akt oskarżenia
continental
europejski, z kontynentalnej Europy
stocks
AE akcje
BE obligacje
'no dice'
'nic z tego'
hard-boiled
cyniczny
a louse (pl louses)
bezwartościowa osoba
a spouse
małżonek
an affair
romans
a liaison
związek miłosny
shares
BE akcje
government bonds [AE] / government stock [BE]
obligacje
a dividend
dywidenda
a rent
czynsz
an interest
odsetki
a fee
1. pieniądze za profesjonalną usługę
2. pieniądze za cokolwiek
an interest rate
oprocentowanie
capital gains tax
podatek od oszczędności (podatek Belki)
share price
cena akcji
salary
pensja w ramach umowy o pracę, zazwyczaj miesięczna
wage
wynagrodzenie za pracę, tygodniowo
personal income tax
podatek od dochodw osobistych
to levy
wymierzać (podatek)
corporation income tax
podatek od przedsiębiorstw
humble
skromny
to straighten up
wyprostować się
securities
papiery wartościowe
income
dochód
revenue
przychód (wpływy budżetowe)
1. return
2. earnings
3. yield
4. profit
zysk, zarobek (4)
benefit
1. korzyść, pożytek
2. zasiłek
statute book
zbiór obowiązujących ustaw
rigid
surowy, skostniały, ścisły
landmark decision
decyzja stanowiąca ważny precedens