Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/86

Click to flip

86 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
zu1
zi4xing2che1
自行車
zuo2tian1
昨天
zuo4
gong1gong4qi4che1
公共汽車
Tian1tan2
天壇
ban1
pai2dui4
排隊
qiang3
shang4che1
上車
bu4cheng2
不成
pa4
ji3
ye3xu3
也許
di4tie3
地鐵
di4tie3zhan4
地鐵站
li2
yuan3
jin4
fen1zhong1
分鐘
ji4ran2
既然
lang4fei4
浪費
shi2jian1
時間
chu1zu1che1
出租車
gui4
dun4
gong1jiao1che1
公交車
zhi3you3
只有
qi2
bi3jiao4
比較
wei1xian3
危險
jiao1tong1
交通
gui1ze2
規則
shu2
wan4yi1
萬一
chu1shi4r
出事兒
zao1
kao4
bian1r
邊兒
bao3zheng4
保證
an1quan2
安全
dai1
liang4
xin1
hua2.bu4lai2
划不來
dang1ran2
當然
jiu4
pian2.yi2
便宜
ge4 zhong3
各種
shi4.yang4
式樣
zhong1dang4
中檔
jie1
street
sheng3
qian2
duan4lian4
鍛煉
shen1ti3
身體
su4she4
宿舍
yun4dong4
運動
cai2
pang4
gong1jin1
公斤
fa3.zi3
法子
da4duo1
大多
shang4ban1
上班
jie3jue2
解決
wen4ti2
問題
yi4ju3liang3de2
一舉兩得
zhu3.yi4
主意
dian4
shi1.fu4
師傅
shu3qi1ban1
暑期班
kai1xue2
開學
te4bie2
特別
sheng4.xia4
剩下
shi4
men2kou3
門口
quan1r
圈兒
lun4
tian1shu4
天數
zu1jin1
租金
fu4
ya1jin1
押金
an1quan2mao4
安全帽
dai4
fang4xin1
放心
mei2shi4r
沒事兒