Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/86

Click to flip

86 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Po këta?
What about them? What about these?
Edhe unë
I too, I also
Jo shumë
Not much
Ja
Here it is.
Njse
Never mind.
Shumë keq.
Sorry
Çfare kam?
What's wrong?
Po tani?
Now what?
Drejtë, korrekt
Correct.
Shihemi shpejt!
See you soon!
Ti je/Ju jeni korrekt.
You are correct.
Eke gabim. Në gabim.
You are wrong. In the wrong.
Ç të keqe ka?
What's wrong?
Kënaqësia ime.
My pleasure.
Me fal. Me falni.
Excuse me. Excuse me (plural or polite form.)
Sa ështe ora? Me fal, a e di sa ështe ora?
What time is it? Excuse me, do you know what time it is?
Ide e mirë!
Good idea!
Si je?/Si jeni?
How are you?
Po ti?/Po ju?/Dhe ju?
And you?
Ju keni? Keni ju?
Do you have?
Mirë se vini.
You are welcome.
Mirëmbrëma. Natën e mirë.
Good evening. Good night.
Ky/Kjo ështe .....
This is .....
Si ja çoni?
How's life?
Gëzuar.
Prosit, cheers.
Paç fat!
Good luck!
Unë dua.../Dua ...
I want
Më sillni ...
Bring me ....
Më tregoni ...
Show me ...
Po kërkoj ...
I am looking for ...
Më nevojitet ...
I need ...
Ku? Ku ësthë...? Ku janë?
Where? Where is ...? Where are ...?
Ku mund të gjej/të marr ...
Where can I find/get ...?
Kush/Cili/Cila? Kush është ky/kjo?
Who? Who is that (m/f)?
Çfarë? Çfarë´ është kjo? Çfarë don të thotë kjo?
What? What's that? What does that mean?
Cili/Cila?
Which (m/f)?
Kur?
When/
Kur hapet/mbyllet ...
When does ....open/close?
Sa kushton kjo?
How much does this cost/
Si?
How?
Si mund të shkoj në ...?
How do I get to ...?
Sa larg? Sa gjatë?
How fare? How long?
Si i thoni kësaj në Shqip? Çfarë ësthë fjala në Shqip?
How do you call this in Albanian? What is the word in Albanian?
ësthë kjo e saktë?
Is that right?
Psë?
Why?
Flisni anglisht?
Do you speak English?
Mund të flisni më ngadalë?
Can you speak more slowly?
Si të lutem. Ju lutem, ....
I beg your pardon. Please ...
E kupton/E kuptoni?
Do you understand (s/pl)?
A mund ta shkruani atë, ju lutem?
Could you write it down please?
A mund ....?
Can/may ....
A mund të më jepni ....? A mund të na jepni ....?
Can I have...? Can we have ....?
A mund të më tregoni...? A mund të më thoni ...? A mund të më ndihmoni?
Can you show me? Can you tell me? Can you help me?
Ësthë...Nuk ësthë...A ësthë...?
It is (It's), It isn't.., Is it..?
Ka...Nuk ka (asnjë)..A ka...?
There is...There is no (There are no)...Is there?
Kam uri. Kam etje.
I'm hungry. I'm thirsty.
Nük küptoj. Nük marr vesh.
I don't understand.
Nük ju kuptoj.
I don't understand you.
A flisni ju anglisht?
Do you speak English?
Jam mire.
I am fine.
Nük flas shqip.
I don't speak Albanian.
S'ka gjë. S'ka perse.
You're welcome.
Ju lutem.
Please.
Më falni, fal.
Excuse me.
Unë jam.
I am.
Më quanjnë.
My name is___.
Kush ështe ai/ajo?
Who is he/she?
Çfare ësthe ai/ajo?
What is he/she?
S'kemi?
Hello, what's up?
Hajdeni.
Come!
Mirëmbrëma.
Good evening!
Naten e mirë.
Good evening.
Dakort.
I agree.
Ku punoni?
Where do you work?
Çfarë bëni?
What do you do?
Punon ti? Punoni ju?
Do you work?
Mund t'ju sjell nje pije/cafe?
May I offer you a drink/coffee?
Edhe unë. As unë. Jo unë.
And me. Neither me. Not me.
Sigurisht.
Certainly.
Zakonisht.
Usually.
Po si jo.
Of course.
Prit!
Wait!
Uluni.
Sit down.
Normalisht. është normale.
Normally. It's normal.
Nuk e njoh.
I don't know him/her.
Nuk e di. E di.
I don't know. I know.