Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/34

Click to flip

34 Cards in this Set

 • Front
 • Back
apo
or
andaj, ndaj, prandaj
therefore
as...as
neither...nor
çfarë
((such) that/as)
daç...daç, ose...ose, o...o
either...or
derisa, gjersa
while
duke qenë se
being that, since
dhe, edhe, e
and
edhe...edhe, hem...hem,
both...and
edhe në, edhe sikur, edhe në qoftë se
even if
edhe pse, megjithëqë, megjithëse, ndonëse, sado që
although
gjithsaherë, kurdoherë që, sa herë që
whenever
jo që...por
not that...but
jo vetëm që, le që...por
(not only...,but (also/neither))
kështu që
(so (that))
ku
where
kurse, ndërsa
whereas
kushedi
who knows
mbasu që, pasi që, meqenëqë, meqenëse, meqë
since
me kusht që
with or on the condition that
me qëllim që
in order to
mirëpo
but, however
në, nëse, në qoftë se, në rast se, po que se
if
ngase, nga shkaku se, për shkak se, sepse, për arsye se
because
para se
before
përderisa
as long as
përndryshe
otherwise
posa, sapo
as soon as
prapëseprapë
still
që, se
that
qoftë...qoftë
be it..or, either or whether...or
sesa, se
than
siç
as
veç, veçse, vetëm se
only