Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Afectivitatea trebuie sa aiba atributele generale ale psihicului. De ce?
pt ca este o componenta esentiala si indispensabila a SPU
care sint atributele afectivitatii ?cite sint
3
atributele generale ale psihicului
atributele afectivitatii sau atrib. generale ale psihicului
1 .modalitate specifica de relationare cu lumea si Eu l propriu
2. semnalizeaza,semnifica ceva (natura informational -reflectorie)
3.instrument al adaptarii -rol reglator in adaptare
ce este afectivitatea
este acea componenta a ..cui?
a vietii psihice
afectivitatea in( sub) ce forma reflecta raportul dintre cele 2 dinamici ?
traire subiective
( sub)in forma unei trairi subiective
afectivitatea reflecta
raportul
procesele psihice care...?
relatiile dintre subiect si obiect
sub forma de ...?,
uneori atitudinale le numim ?
reflecta

trairi forma
procese afective
specificul proceselor afective
rezida in faptul ca reprezinta
o vibratie
ce fel de vibratie
este specificul proceselor afective ?

vibratie concomitent
organica
psihica
comportamentala

concomitent
Acceptind ca psihicul este energie
ce putem spune referitor la afectivitate ?
ce fel de dimensiune a psihicului este..
dimensiune energetica
componenta
bazala
infrastructurala
afectivitatea este o vibratie ,miscare, emotie adica o stare de ..?a intregului organism
este .......in om
o stare de tensiune a intregului organism

rezonanta lumii in om si vibratia omului in lume
afectivitatea
este ....lumii in om si
... omului in lume
rezonanta lumii
vibratii omului in lume
afectivitatea este
-dimensiunea ...? a psihicului
-este componenta sa
....? si ..?
dimensiunea energetica

bazala si
infra_structurala
raportul afectivitate-pe rceptie
poate fi de cite feluri
1.ne_semnificativ(neutru)
2.semnificativ (important)

semnificativ e de 2 feluri
-pozitiv consonat (trairile
-negativ di_sonant
Perceptia .?..si ..?.
afectivitatea
anticipeaza
insoteste

perceptia anticipeaza si insoteste afectivitatea