Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/67

Click to flip

67 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
review
回顾
hui/ gu\
progress
进展
jin\ zhanV
trend
趋势
qu- shi\
globalisation
全球化
quan/ qiu/ hua\
rapid
迅速
xun\ su\
higher education
高等教育
gao- dengV jiao\ yu\
profound
深刻
shen- ke\
circumstances
形势
xing/ shi\
background
背景
bei\ jingV
as a matter of fact; strictly speaking
到底
dao\ diV
conclusion
结论
jie/ lun\
extent
规模
gui- mo/
figure
数字
shu\ zi\
break through
突破
tu- po\
turning point
大关
da\ guan-
compare
相比
xiang- biV
total number
总数
zongV shu\
double
翻了一番
fan- le yi- fan-
India
印度
yin\ du\
achieve
达到
da/ dao\
estimate
估计
gu- ji\
quantity
数量
shu\ liang\
developing country
发展中国家
fa- zhanV zhong- guo/ jia-
system
体系
tiV xi\
account for
zhan\
russia
俄罗斯
e/ luo/ si-
developed countries
发达国家
fa- da/ guo/ jia-
gap
差距
cha- ju\
of school age
适龄
shi\ ling/
enrolment rate
入学率
ru\ xue/ lv\
Russia
俄国
e/ guo/
Africa
非洲
fei- zhou-
expand recruitment
扩招
kuo\ zhao-
excavate
挖掘
wa- jue/
potential
潜力
qian/ li\
for a few years
几年间
jiV nian/ jian-
scope
范围
fan\ wei/
meeting
会议
hui\ yi\
diversify
多元化
duo- yuan/ hua\
private
私利
si- li\
absorb
吸收
xi- shou-
statistics
统计
tongV ji\
almost
jin\
factor
因素
yin- su\
universal
普遍
puV bian\
distant education
远程教育
yuanV cheng/ jiao\ yu\
means
手段
shou- duan\
network
网络
wangV luo\
open university
开放大学
kai- fang\ da\ xue/
Asia-Pacific region
亚太地区
ya\ tai\ di\ qu-
gradually
逐渐
zhu/ jian\
way of running a school
办学形式
ban\ xue/ xing/ shi\
except for...
除了
chu- le
situation
情况
qing- kuang\
need
需要
xu- yao\
generally; approximately; around
大概
da\ gai\
at least; at the lowest; at any rate
至少
zhi\ shaoV
more than half
一半以上
yi- ban\ yi\ shang\
poor
qiong/
zero
ling/
create
造成
zao\ cheng/
to explain
解释
jieV shi\
policy
政策
zheng\ ce\
to analyse; analysis
分析
fen- xi-
1/3
三分之一
san- fen- zhi\ yi-
to use
使用
shiV yong\
Arabian
阿拉伯
a- la- bo/