Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
abrupt
birdenbire olan
Bizi birdenbire olan bu olay þaþýrttý.
accessible
ulaşılabilir (yanına gelinebilir)
Bu kütüphaneden ulaþýlabilir bir dosyadýr.
ardent
gayretli (istekli, hevesli)
Yeni baþkanýmýz çok gayretli bir kiþidir.
attractive
çekici (cazibeli, alımlı)
Fuarda çekici bir otomobil gördüm.
audacious
cesaretli (cürretli, cesur, küstah)
Gitmek için cesaretli biridir.
available
mevcut (müsait, elde edilebilir)
Mevcut durum gitmemizi gerektiriyor.
bad
kötü (hatalı, zararlı, ahlaksız)
Ýnternet iletiþim için kötü bir araç deðil.
best
en iyi (en çok sevilen)
O benim en iyi arkadaþým.
better
daha iyi (daha üstün, daha yararlı)
Okuduðun öncekinden daha iyi bir kitap.
clear
şeffaf (duru, açık, belirgin)
Buz, arkasýný görecek kadar þeffaf bir cisim.
comfortable
rahat (konforlu, huzur verici)
Çok rahat bir yolculuk oldu.
compulsory
zorunlu (mecburi)
Ankara'ya zorunlu geçiþ vardý.
considerable
önemli (hatırı sayılır, büyük)
Çok önemli bir buluþma oldu.