Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back
auf|schäumen sw.V. sn itr.V
. пени се, разпенва се,
auf|scheuern sw.V. hb tr V
изтърквам, ожулвам,
auf|schichten sw.V. hb tr V
нареждам едно върху друго, натрупвам, напластявам.
auf|schieben unr.V. hb tr.V.
1. отлагам (за по-късно), 2. отварям (плъзгаща се врата),
auf|schießen unr.V. sn itr.V.
1. литвам, хвръквам нагоре, 2. избуявам, израствам на височина,
Aufschlag m,
Aufschläge1. удар (при падане), блъсване, 2. повишение на цена, 3. маншета (на ръкав), ревер (на сако), периферия (на шапка), 4. Sp сервис, начален удар.
auf|schlagen unr.V. sn itr.V.
1. удрям се, блъсвам се при падане (auf etw. (Dat)/(Akk) в нещо), 2. пламва, лумва (огън), hb itr.V.
auf|schließen unr.V. hb tr.V.
1. отключвам (mit etw. (Dat) с нещо) (auch übertr), 2. тълкувам, изяснявам (някому нещо), 3. разкривам (подземни богатства), 4. Chem разтварям, преработвам, itr.V. 1. минавам напред, попълвам празните места (в строй), 2. Sp напредвам, приближавам се до челната група, до челния състезател (zu jmdm./etw. (Dat) до някого, нещо).
auf|schlitzen sw.V. hb tr V
разпарям, разрязвам.
auf|schluchzen sw.V. hb itr.V.
изхълцвам, изхлипвам.
Aufschluß Aufschluss m,
Aufschlüsse1. обяснение, разяснение, осветление (über jmdn./etw. (Akk) за някого, нещо), 2. Bergb разкриване (на подземни богатства), 3. Chem обработка, разтваряне на мъчно разтворими вещества.
Aufschluss m,
Aufschlüsse1. обяснение, разяснение, осветление (über jmdn./etw. (Akk) за някого, нещо), 2. Bergb разкриване (на подземни богатства), 3. Chem обработка, разтваряне на мъчно разтворими вещества.
auf|schlüsseln sw.V. hb tr V
разпределям (по различни показатели), разбивам по определена система,
aufschlußreich aufschlussreich adj
показателен, поучителен, даващ информация за нещо.
auf|schnallen sw.V. hb tr V
разкопчавам (раница, обувки).
auf|schnappen sw.V. hb tr V
1. улавя във въздуха, лапва нещо подхвърлено (животно, птица), 2. umg чувам, дочувам случайно (слух, новина), sn itr.V. разтваря се неочаквано (куфар).
auf|schneiden unr.V. hb tr.V.
1. прерязвам (възел), разрязвам (нова книга), срязвам (плик), 2. нарязвам на парчета, itr.V. umg хваля се, преувеличавам, говоря на едро.
auf|schnüren sw.V. hb tr V
развързвам (обуща, пакет).
Aufschnitt m o.Pl.
Kochk смес от различни видове тънко нарязани колбаси, сирена.
auf|schrammen sw.V. hb tr V
одрасквам, охлузвам.
auf|schrauben sw.V. hb tr V
1. отвинтвам, 2. навинтвам (etw. (Akk) auf etw. (Akk) нещо върху нещо),
auf|schrecken sw.V. hb tr V
1. стрясвам, подплашвам, 2. стряскам, изтръгвам някого (aus etw. (Dat) от нещо), sn itr.V. стряскам се,
Aufschrei m, -e
вик, изкрещяване.
auf|schreiben unr.V. hb tr.V.
1. записвам, 2. записвам данните (на нарушител и др.), 3. umg предписвам (рецепта),
auf|schreien unr.V. hb itr.V.
извиквам, изпищявам.
Aufschrift f, -en
1. надпис (върху нещо), 2. адрес.
Aufschub m,
Aufschübe отлагане, отсрочка,
auf|schürfen sw.V. hb tr V
ожулвам, охлузвам (кожата си).
auf|schwellen unr.V. sn itr.V.
1. набъбва, подува се, отича, 2. приижда (вода), усилва се (шум), sw.V. hb tr V
auf|schwimmen unr.V. sn itr.V.
изплувам на повърхността на водата.
auf|schwingen, sich unr.V. hb
1. въздигам се, литвам високо (за птица), 2. издигам се чрез работа, достигам, докарвам го (zu etw. (Dat) до нещо), 3. umg наканвам се, решавам се (да направя нещо),
Aufschwung m,
Aufschwünge 1. подем, възход, 2. полет, възземане (на мисълта), 3. Sp мах (на лост, успоредка),