• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back
出家
chū jiā
和尚
héshang
花园
huāyuán
专心
zhuānxīn
là/luò/lào
chuī
洁净
jiéjìng
可惜
kěxī
āi
小心
xiǎoxīn
cǎi
有心
yǒu xīn
lòng/nòng
zāng/zàng
xiū
zuò
fén
sǎo/sào
zhuāng
袋子
dàizi
mái/mán
huà/huā
高贵
gāoguì
生命
shēngmìng
chóu
tǐng
脾气
píqi
难道
nándào
谈得来
tándelái
háng/xíng/xìng
锻炼
duànliàn